XVI Noc netopierov v Czarnorzekach

V prvej polovici októbra sa pracovníci ŠOP SR, Správy CHKO Východné Karpaty zúčastnili zahraničnej  pracovnej  cesty v Poľskej republike. Pracovná cesta bola realizovaná na základe aktívnej cezhraničnej bilaterálnej spolupráce uzatvorenej medzi Správou CHKO Východné Karpaty a Zespólom Karpackich Parków Krajobrazowych (ZKPK) so sídlom v Dukle.

Cieľom návštevy bola účasť na medzinárodnom podujatí „XVI Noc netopierov v Czarnorzekach“, realizovanej pod patronátom ministra srodowiska a Inštitútu Systematiky a evolúcie živočíchov Poľskej akadémie vied v Krakowe. Podujatie prebiehalo v zmysle programu, ktorý obdržali účastníci pri registrácii. Noc netopierov pozostávala z populárno-náučnej medzinárodnej konferencie s názvom „Kolonie nietoperzy w obszarach miejskich“. Konferenciu otvoril a ňou doprevádzal prof. Dr. Bronisław W. Wołoszyn, bývalý riaditeľ Centra Informacji Chiropterologicznej PAN w Krakowie. Medzinárodná konferencia sa uskutočnila v Dome Ludowom v Czarnorzekach. Na podujatí sme sa zúčastnili spolu s pánom Tomaszom Bialym, zástupcom nášho partnera (ZKPK) v rámci bilaterálnej spolupráce a zároveň jedným zo spoluorganizátorov podujatia. Referáty prednášajúcich boli zamerané na ochranu netopierov v blízkosti človeka a v mestských oblastiach ako aj  netopiere mesta Padova. Správa CHKO VK v zastúpení Anny Mackovej  prezentovala na konferencii  praktické opatrenia na ochranu netopierov ako aj prácu s verejnosťou realizované v pôsobnosti  CHKO Východné Karpaty.

Po ukončení konferencie v Dome Ludowom v Czarnorzekach sme zhliadli výstavu dvestopiatich výtvarných prác žiakov základných škôl pod názvom „Svet netopierov“. Výstavy sa  zúčastnili deti, ktoré práce vytvorili v sprievode rodičov a učiteľov. Vypočuli sme si pútavú prezentáciu dr. Katarzyna Milek. Najkrajšie práce žiakov boli ocenené porotou. Všetci účastníci Noci netopierov sa na záver stretnutia v Dome Ludowom už tradične podpísali na pamätnej tabuli.

Autor foto: Ing. Anna Macková