Hvezdáreň sa nachádza v územnej pôsobnosti Správy CHKO Východné Karpaty, v okrese Svidník, v katastri obce Roztoky. Obec Roztoky charakterizuje nádherná príroda, ktorej významnú časť tvoria husté, listnaté lesy a veľké množstvo lúk. Spolu s nádhernou a tmavou oblohou, posiatou množstvom hviezd je v obci vytvorená nezameniteľná, romantická atmosféra, ktorou sa nemôže pýšiť hocaké miesto. Práve vďaka najtmavšej oblohe je v obci umiestnená okresná hvezdáreň, ktorá láka svojimi atrakciami množstvo návštevníkov. Cez obec prechádza cyklistický chodník, ktorým sa dostanete až na hranice s Poľskou republikou. Okrem hvezdárne, cyklotrasy, cerkvy či grekokatolíckeho kostala sa obec Roztoky pýši domom ľudovej architektúry, ktorý je situovaný v strede obce pri kultúrnom dome.

Hvezdáreň Roztoky bola zriadená v roku 1982 ako astronomické pracovisko s dočasným sídlom vo Svidníku. Koncom osemdesiatych rokoch sa presťahovala do zrekonštruovanej budovy bývalej colnice v Roztokoch. Po strate právnej subjektivity v roku 2001 sa pracovisko pričlenilo k Hvezdárni a planetáriu v Prešove. Od polovice roka 2003 je Hvezdáreň Roztoky pričlenená k Podduklianskému osvetovému stredisku vo Svidníku, ktoré v súčasnosti ponúka rôzne exkurzie, prednášky, pozorovanie pre verejnosť a školy, odborné pozorovania Slnka a iných objektov, organizovanie odborných aj školských expedícií. Hvezdáreň Roztoky takisto zabezpečuje metodickú činnosť pre školy a amatérskych astronómov, organizuje okresné kolá astronomických súťaži (Vesmír očami deti a Čo vieš o hviezdach).

Hvezdáreň Roztoky v rámci svojich možností ponúka:

Večerné pozorovania

V prípade priaznivého počasia Hvezdáreň Roztoky ponúka pozorovania práve viditeľných objektov nočnej oblohy.

Vhodné pre: širokú verejnosť

Cena: 0,70€ žiak/1€dospelý (v prípade ubytovaných je pozorovanie bezplatné)

Obmedzenie: pozorovania sa uskutočnia iba v prípade priaznivého počasia

Objednávka: v rámci hodín pozorovania nie je potrebná

Denné exkurzie

Jednotlivci – ukážka techniky, pozorovanie Slnečnej fotosféry (v prípade priaznivého počasia).

Skupiny (10-25 členov) – prehliadka Hvezdárne Roztoky, prednáška (doplnené krátkymi filmami), odborný výklad v kupole, pozorovanie slnečnej fotosféry (v prípade priaznivého počasia). Tému prednášky je potrebné dohodnúť priamo s pracovníkom hvezdárne pri objednávke.

Vhodné pre: širokú verejnosť

Trvanie exkurzie: pribl. 2 hod. (podľa záujmu a programu zostaveného po predch. dohode)

Cena: 0,70€ žiak/1€dospelý (v prípade ubytovaných je pozorovanie bezplatné)

Obmedzenie: pozorovania sa uskutočnia iba v prípade priaznivého počasia

Objednávka: minimálne deň vopred na  alebo +421 5475 92320+421 5475 21507

Otvorená je denne  9.00 – 14.30 hod., pre školské expedície pravidelne v piatok 9.00 – 15.00 hod. alebo podľa požiadaviek.

V rámci svojej činnosti slúži hvezdáreň v Roztokoch aj ako ubytovacie zariadenie.

 

Zdroj:

http://www.roztoky.sk

http://www.osveta.sk/astronomia/podujatia-pre-verejnost

https://www.dukladestination.com/atrakcie-destinacie/hvezdaren-roztoky/

https://slovenskycestovatel.sk/item/hvezdaren-roztoky