Správa CHKO Východné Karpaty zabezpečuje vzdelávanie v oblasti ochrany prírody a krajiny pre verejnosť, základné a stredné školy,  CVČ. Edukácia prebieha formou besied, prednášok, terénnych exkurzií, prípadne workshopov zameraných na spoznávanie jednotlivých častí prírody. Pravidelne organizujeme verejné akcie pri príležitosti významných environmentálnych dní počas celého roku.

V prípade záujmu o besedy, prednášky alebo exkurzie si témy a termíny dohodnite v dostatočnom predstihu u pracovníka environmentálnej výchovy na telefónnom čísle: +421 903 298 307  prípadne e-mailom v kontaktoch.

 

Prehľad doterajších enviroaktivít  Správy CHKO Východné Karpaty: