Január

Témy mesiaca:

 • Zimné prikrmovanie

Aktivity:  oboznámenie sa s problematikou zimného prikrmovania s priamym zapojením žiakov do programu, praktická ukážka vtáčieho jedálnička na kŕmidlách odborná pomoc pri zhotovení a umiestnení kŕmidla, pozorovanie, sčítanie vtáctva na zimných kŕmidlách so zaznamenaním druhov  v zápisníku pozorovateľa. Ukážka databázy ornitologických pozorovaní na www.vtáky.sk

 • Stopy zveri

Aktivity: poznávanie zveri podľa stôp, hlasového prejavu  a pobytových znakov s možnosťou odlievania stôp priamo v teréne. (metodická pomôcka Detektív v prírode CD, Daphne 2011)

 •  Šelmy Východných Karpát – Čo vieme o ich živote?

Aktivity:

 • premietanie filmov zo života rysa, medveďa (film ako sa chovať pri strete s medveďom)
 • výber aktivity z metodických príručiek “Po stopách medveďov a po stopách vlkov” podľa požiadavky
 • prezentácie

Február

Témy mesiaca:

 • Zimné prikrmovanie

Aktivity:  oboznámenie sa s problematikou zimného prikrmovania s priamym zapojením žiakov do programu, praktická ukážka vtáčieho jedálnička na kŕmidlách odborná pomoc pri zhotovení a umiestnení kŕmidla, pozorovanie, sčítanie vtáctva na zimných kŕmidlách so zaznamenaním druhov  v zápisníku pozorovateľa. Ukážka databázy ornitologických pozorovaní na www.vtáky.sk

 • Stopy zveri

Aktivity: poznávanie zveri podľa stôp, hlasového prejavu  a pobytových znakov s možnosťou odlievania stôp priamo v teréne. (metodická pomôcka Detektív v prírode CD, Daphne 2011)

 • Šelmy Východných Karpát – Čo vieme o ich živote?

Aktivity:

 • premietanie filmov zo života rysa, medveďa (film ako sa chovať pri strete s medveďom)
 • výber aktivity z metodických príručiek “Po stopách medveďov a po stopách vlkov” podľa požiadavky

prezentácie

Aktivity  k významným dňom: sprievodné aktivity (prednáška, beseda, premietanie filmu popr. vychádzka) a termín  bude upresnený prostredníctvom  tlačových správ, informačných letákov a elektronických oznamov pre školy, alebo na základe individuálnej konzultácie na kontaktnej adrese Správy CHKO Východné Karpaty

 • 2.2 Svetový deň mokradí: Výstava Mokrade spracovaná Správou CHKO Východné Karpaty (klasifikácia mokradí, čo je mokraď..) premietanie filmu: PRENADLEDOVANÁ BAŽINA (film Nemecko)

Marec

Témy mesiaca

 • Zimné prikrmovanie

Aktivity:  oboznámenie sa s problematikou zimného prikrmovania s priamym zapojením žiakov do programu, praktická ukážka vtáčieho jedálnička na kŕmidlách odborná pomoc pri zhotovení a umiestnení kŕmidla, pozorovanie, sčítanie vtáctva na zimných kŕmidlách so zaznamenaním druhov v zápisníku pozorovateľa. Ukážka databázy ornitologických pozorovaní na www.vtáky.sk

 • Jarné žabie putovanie

Aktivity:  prednášky, besedy a plánované aktivity so žiakmi v teréne predovšetkým pre školy  ktoré budú mať záujem priamo sa zapojiť do prác spojených s osádzaním ochranných fólií a transfere žiab počas migrácie pri Brestovských rybníkoch v okrese Humenné. Možnosť spoznávania našich druhov obojživelníkov v ich prirodzených biotopoch (určovanie v teréne). Overenie nadobudnutých poznatkov v kvíze : “Od žubrienky k žabke”
Správy pre  Humenskú TV, tlačové správy

 •  Ekovýchovný program bocian – výchovný monitorovací program na mesiace III –IX kedy sa žiaci priamo v teréne oboznámia so životom bociana a svojím pozorovaním budú môcť prispieť získanými poznatkami do databázy monitorovaných hniezd bociana bieleho uverejnenej na stránke bociany.sk Zapojenie starších žiakov do programu s možnosťou účasti na každoročne pripravovanej výstave amatérskej fotografie vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach.

Aktivity  k významným dňom: sprievodné aktivity (prednáška, beseda, premietanie filmu popr. vychádzka) a termín  bude upresnený prostredníctvom  tlačových správ, informačných letákov a elektronických oznamov pre školy, alebo na základe individuálnej konzultácie na kontaktnej adrese Správy CHKO Východné Karpaty

  • 21.3 Svetový deň lesov

Aktivity: poznávanie našich druhov drevín,  rastlín a zákonitostí viažúcich sa na les (plánovaná návšteva NLCH Kamjana pri Medzilaborciach a NCH v PR Humenský Sokol pri Humennom so sprievodom pracovníka správy spojený s odborným výkladom. Premietanie filmu “Znovuzrodenie lesa”, výber aktivít z metodických príručiek Svet lesov, Svet Karpát

Aktivity: výber aktivity z metodických príručiek Vodný svet pod lupou a Ponorme sa do vodných tajomstiev (www.vodajezivot.sk) aktivity z Metodickej príručky ŠOP SR Ramsarské lokality na Slovensku.

Apríl

Témy mesiaca

 •  Ekovýchovný program bocian – výchovný monitorovací program na mesiace III –IX kedy sa žiaci priamo v teréne oboznámia so životom bociana a svojím pozorovaním budú môcť prispieť získanými poznatkami do databázy monitorovaných hniezd bociana bieleho uverejnenej na stránke  www.bociany.sk Zapojenie starších žiakov do programu s možnosťou účasti na každoročne pripravovanej výstave amatérskej fotografie vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach.
 • Jarné žabie putovanie – Ekovýchovný monitorovací program na mesiace III –V. Prednášky, besedy a plánované aktivity so žiakmi v teréne predovšetkým pre školy  ktoré budú mať záujem priamo sa zapojiť do prác spojených s osádzaním ochranných fólií a transfere žiab počas migrácie pri Brestovských rybníkoch v okrese Humenné. Možnosť spoznávania našich druhov obojživelníkov v  ich prirodzených biotopoch (určovanie v teréne). Overenie nadobudnutých poznatkov v kvíze : “Od žubrienky k žabke”

Poznámka: prispôsobenie aktivít vekovým skupinám žiakov.

 • Čo skrýva les? Čo skrýva lúka? – Ekovýchovné programy pre najmenších (MŠ a 1.- 4 roč.) Oboznámenie žiakov s bežnými druhmi živočíchov a rastlín ukrývajúcimi sa v lese a na lúke. Možnosť doplňovania pracovných listov podľa výberu. Oboznámenie sa so zvukmi, vôňami a farbami ktoré sú v lese či na lúke  ukryté.

Aktivity k významným dňom: sprievodné aktivity (prednáška, beseda, premietanie filmu popr. vychádzka) a termín  bude upresnený prostredníctvom  tlačových správ, informačných letákov a elektronických oznamov pre školy, alebo na základe individuálnej konzultácie na kontaktnej adrese Správy CHKO Východné Karpaty.

 • 1.4 Medzinárodný deň vtáctva

Premietanie filmov:

VTÁKY NA VÝSLNÍ – film priblíži život orlov žijúcich na Slovensku ale aj jedného druhu orla ktorý sa na územie severovýchodného Slovenska každoročne vracia práve začiatkom apríla z Afriky kde zimuje.

ZÁZRAK VTÁČEJ MIGRÁCIE

 • 22.4 Medzinárodný deň Zeme

Aktivity: premietanie dokumentárnych  filmov pre II. stupeň a stredné školy a beseda na tému obnoviteľných zdrojov energie a spôsob ich využitia.
HOME
BUDAPEŠTIANSKA DIVOČINA (34 min.)
ENERGIA ZO SLNKA (16 min.)
Envirofilm 2006 – BIOMASA NA ENERGETICKÉ ÚČELY (15 min.)
Envirofilm 2006 – MENÍ SA KLÍMA (44 min.)
Envirofilm 2006 – PREMENY TATIER (12 min.)
Envirofilm 2008 – ODPAD ČI POKLAD (22 min.)
Envirofilm 2009 – PRIMA KLÍMA – ŠETRENIE PRÚDOM (29 min.)
Envirofilm 2010 – ARCHITEKT ODPADU (84 min.)(DivX7)
Motor Zeme – SLNEČNÁ ENERGIA (26 min.)
Motor Zeme – VIETOR (26 min.)
POVODEŇ (44 min.)

– Výrobky zo separovaného odpadu (peňaženka z tetrapaku, kvet z pet fľaše, pletenie z novinového papiera, obrazce z vrchnákov  a iné
– Prečistenie vybraného úseku vodného toku so zapojením škol, obcí a verejnosti

 • 20.4 Deň stromov

Kvíz “Otázky a odpovede zo sveta lesa a stromov”
Premietanie filmu “ZNOVUZRODENIE LESA”
Aktivity v škole – Pracovné listy pre základné školy II-VI ročník ZŠ

Máj

Témy mesiaca

 • Ekovýchovný program bocian – výchovný monitorovací program na mesiace III –IX kedy sa žiaci priamo v teréne oboznámia so životom bociana a svojím pozorovaním budú môcť prispieť získanými poznatkami do databázy monitorovaných hniezd bociana bieleho uverejnenej na stránke  www.bociany.sk. Zapojenie starších žiakov do programu s možnosťou účasti na každoročne pripravovanej výstave amatérskej fotografie vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach
 • Ekovýchovný program  Motýle Laboreckej vrchoviny:

Aktivity: ekovýchovný program bude zameraný na oboznámenie sa s fascinujúcim životným cyklom modráčikov. Vďaka programu sa žiaci naučia poznávať aj bežné denné druhy motýľov. Program bude rozdelený do teoretickej a praktickej časti. Teória bude realizovaná  formou prezentácie a spracovania okruhu otázok. Praktická časť bude zameraná na priame pozorovanie motýľov v teréne na vopred vybranej lokalite v dostupnej vzdialenosti školy

Aktivity  k významným dňom: sprievodné aktivity (prednáška, beseda, premietanie filmu popr. vychádzka) a termín  bude upresnený prostredníctvom  tlačových správ, informačných letákov a elektronických oznamov pre školy, alebo na základe individuálnej konzultácie na kontaktnej adrese Správy CHKO Východné Karpaty.

 • 3.5  Deň slnka
 • 9. – 10.5  Svetový deň sťahovavých vtákov (film ZÁZRAK VTÁČIEHO SŤAHOVANIA)
 • 21.5 Medzinárodný deň biologickej rozmanitosti (film BIODIVERZITA NA SLOVENSKU)
 • 22.5 Európsky deň národných parkov – besedy a prezentácie kvíz  k chráneným územiam Slovenska

Aktivita: oboznámenie sa s Chránenou krajinnou oblasťou Východné Karpaty  – rastlinstvo, živočíšstvo, lesníctvo, krajina. Preverenie získaných poznatkov formou kvízu
Premietanie filmu: KARPATY (Nemecko 2005) 127 min.

Jún

Témy mesiaca

 • Ekovýchovný program bocian – výchovný monitorovací program na mesiace III –IX kedy sa žiaci priamo v teréne oboznámia so životom bociana a svojím pozorovaním budú môcť prispieť získanými poznatkami do databázy monitorovaných hniezd bociana bieleho uverejnenej na stránke bociany.sk Zapojenie starších žiakov do programu s možnosťou účasti na každoročne pripravovanej výstave amatérskej fotografie vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach
 • Ekovýchovný program – Motýle Laboreckej vrchoviny

Aktivity: ekovýchovný program bude zameraný na oboznámenie sa s fascinujúcim životným cyklom modráčikov. Vďaka programu sa žiaci naučia poznávať aj bežné denné druhy motýľov. Program bude rozdelený do teoretickej a praktickej časti. Teória bude realizovaná  formou prezentácie a spracovania okruhu otázok. Praktická časť bude zameraná na priame pozorovanie motýľov v teréne na vopred vybranej lokalite v dostupnej vzdialenosti školy.

Aktivity  k významným dňom v ochrane prírody: sprievodné aktivity (prednáška, beseda, premietanie filmu popr. vychádzka) a termín  bude upresnený prostredníctvom  tlačových správ, informačných letákov a elektronických oznamov pre školy, alebo na základe individuálnej konzultácie na kontaktnej adrese Správy CHKO Východné Karpaty.

 • 5.6. Svetový deň životného prostredia

Aktivity: Výrobky zo separovaného odpadu (peňaženka z tetrapaku, kvet z pet fľaše, pletenie z novinového papiera.

Premietanie filmu:

KRÁSY SLOVENSKA – V LÚČNOM KRÁĽOVSTVE 2010 (26 min)
Premietanie filmov z príručky  Komu patrí Zem – na tému “využívania” prírodných zdrojov energie
ALWAYS COCA – COLA (30 min.)
100% BAVLNA (30 min)– akú daň platí Zem za výrobu bavlny
ROZKVITAJÚCI OBCHOD (52 min)  – odkiaľ sú kvety ktoré si kupujeme v našich obchodoch
ELEKTRONICKÝ ODPAD V GHANE (6 min)

 • 21.6 Deň kvetov

Aktivity: spoznávanie liečivých rastlín nášho najbližšieho okolia, a oboznámenie sa s ich liečivými účinkami – rastlinstvo CHKO Východné Karpaty

 • 27.6 Svetový deň rybárstva 

Aktivity: prednáška na tému “rok v živote rybára” spojenie s názornou ukážkou činnosti rybárskej stráže, poznávanie našich druhov rýb a problematika znečisťovania vodných tokov odpadom.

Júl – August

Aktivity: Informačne stredisko CHKO Východné Karpaty – akcie po dohode

September – Október

Témy mesiaca

 • Cesty sťahovavých vtákov – ekoprogram o ceste sťahovavých vtákov spracovaný správou CHKO Východné Karpaty v ktorom sa dozviete prečo, kedy a kam odlietajú niektoré druhy našich operencov a akú úlohu v tom všetkom hrá krúžkovanie.
 • Ročné obdobia – aktivity pre najmenších budú zamerané na osvojenie si problematiky ročných období a javov v prírode ktoré sú na ročné obdobia viazané.
 • Detektív v prírode – hlavným cieľom programu v rámci vyučovania na škole bude vytváranie pozorovacích a výskumníckych skupín zameraných na terénny prieskum. V rámci skúmanej lokality, ktorú si každá skupina určuje sama, žiaci dokumentujú výskyt vybraných druhov rastlín a živočíchov.

Obsah:

 1. Detektívne odhaľovanie živočíšnych pôvodcov zmien v prostredí (odtlačky,stavby, signály, hlasy prírody výber hlasov a zvukov 99-tich druhov cicavcov, vtákov, plazov, obojživelníkov a hmyzu Slovenska)
 2. Detektívne odhaľovanie pôvodcov zmien na drevinách (lesné dreviny, ovocné dreviny, polyfágy rastlín)
 3. Obrázkoví sprievodcovia a determinačné kľúče (poznávame európsky významné rastliny a živočíchy Slovenska, obrázkoví sprievodcovia, miniatlasy bezstavovcov). (zdroj použitých materiálov: SAŽP )
 • Sovy Slovenska – oboznámenie sa s druhmi sov vyskytujúcimi sa na Slovensku. September je čas kedy je možné vo voľnej prírode pozorovať tok sov v poobedňajších a večerných hodinách. Premietanie filmu Lovci lesných tíšin a poznávanie hlasov sov.
 • Zo života netopierov – oboznámenie sa s druhmi netopierov žijúcimi na území Slovenska. Základné informácie o tom kde sa s netopiermi môžeme stretnúť. Prečo v zime spia, čím sa živia a tiež to ako môžeme netopierom pomôcť. (prezentacia + dokumentárny film)

Premietanie filmu:

NETOPIERE – TAJOMNÍ OBYVATELIA JASKÝŇ, dokumentárny film  (50 min.)
NETOPIERE V TME, film ČR 2010 (27 min)

November

Témy mesiaca

 • Zimné prikrmovanie

Aktivity:  oboznámenie sa s problematikou zimného prikrmovania s priamym zapojením žiakov do programu, praktická ukážka vtáčieho jedálnička na kŕmidlách, odborná pomoc pri zhotovení a umiestnení kŕmidla, pozorovanie, sčítanie vtáctva na zimných kŕmidlách so zaznamenaním druhov v zápisníku pozorovateľa. Ukážka databázy ornitologických pozorovaní na www.vtáky.sk

 • Stopy zveri

Aktivity: poznávanie zveri podľa stôp, hlasového prejavu  a pobytových znakov s možnosťou odlievania stôp priamo v teréne.

 • Šelmy Východných Karpát – Čo vieme o ich živote?

Aktivity: premietanie filmov zo života rysa, medveďa. Výber aktivity z metodických príručiek “Po stopách medveďov a po stopách vlkov” podľa požiadavky prezentácie.

December

Témy mesiaca

 • Zimné prikrmovanie

Aktivity: oboznámenie sa s problematikou zimného prikrmovania s priamym zapojením žiakov do programu, praktická ukážka vtáčieho jedálnička na kŕmidlách. Odborná pomoc pri zhotovení a umiestnení kŕmidla, pozorovanie, sčítanie vtáctva na zimných kŕmidlách so zaznamenaním druhov  v zápisníku pozorovateľa. Ukážka databázy ornitologických pozorovaní na www.vtáky.sk

 • Stopy zveri

Aktivity: poznávanie zveri podľa stôp, hlasového prejavu  a pobytových znakov s možnosťou odlievania stôp priamo v teréne.

Premietanie filmu:
MYSLENIE ZVIERAT – VLK (49 min.)
NÁVRAT RYSOV 2010 (51 min.)
OBDOBIE LOVU (51 min.)
DIVOČINA ZAMRZNUTÁ V ĽADE (52 min.) – film o Vysokých Tatrách
VLČIE HORY 2013 (48 min)
PUTOVANIE ZA POBREŽNÝMI VLKMI