Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky  (ŠOP  SR) je príspevková organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá zabezpečuje najmä odbornú činnosť na úseku ochrany prírody a krajiny a na úseku ochrany druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín.

Územná pôsobnosť jednotlivých organizačných zložiek Štátnej ochrany prírody SR.

Budova Správy Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty sídli na Duchnovičovej 535, 068 01 Medzilaborce.  Správa Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty je jednou z organizačných zložiek Štátnej ochrany prírody.

 

Činnosť Správy CHKO Východné Karpaty

Botanik
 • Vypracováva odborné podklady pre rozhodovanie orgánov ochrany prírody v oblasti chránených druhov rastlín, ich ochrany a starostlivosti o ne.
 • Zabezpečuje v územnej pôsobnosti národného parku výskum a monitoring stavu populácií rastlín s dôrazom na chránené a ohrozené druhy.
 • Prevádza a navrhuje praktickú starostlivosť o chránené rastliny a opatrenia na zlepšenie ich životného prostredia (vykášanie porastov, výrub čistiniek pri výskyte významných druhov rastlín  a pod.).
 Zoológ
 • Vypracováva odborné podklady pre rozhodovanie orgánov ochrany prírody.
 • Zabezpečuje v územnej pôsobnosti CHKO výskum a monitoring stavu populácií živočíchov s dôrazom  na chránené a ohrozené druhy.
 • Prevádza praktickú starostlivosť o chránené živočíchy – manažmentové aktivity na zlepšenie ich životného prostredia (stráženie hniezd dravcov, stavba zábran a prenos obojživelníkov, vyvesovanie búdok pre sovy a pod.).
 • Podieľa sa na starostlivosti o zranené jedince živočíchov a ich následné navrátenie do prírody.
Krajinár
 • Vypracováva odborné podklady pre rozhodovanie orgánov ochrany prírody v oblasti územných plánov, výstavby, rozvoja cestovného ruchu, turistiky, športových aktivít, ochrany anorganickej prírody a ťažby nerastných surovín.
 • Zabezpečuje v územnej pôsobnosti CHKO mapovanie a následne evidenciu významných javov anorganickej prírody, ako napr. prírodných vodopádov, ťažobných priestorov (lomov), penovcových pramenísk, travertínových kôp, chránených nerastov a skamenelín a pod.
 • Zabezpečuje v územnej pôsobnosti CHKO evidenciu objektov a javov súvisiacich s využitím územia pre cestovný ruch, rekreáciu a športové aktivity, ako napr. evidenciu rekreačných chát a pod.
 • Navrhuje, zabezpečuje a zúčastňuje sa monitoringu v oblasti sledovania dopadu návštevnosti, športových a rekreačných aktivít na ekosystémy.
Lesník
 • Vypracováva odborné stanoviská k výrubom a výsadbe drevín pre rozhodovanie orgánov ochrany prírody.
 • Podáva odborné stanoviská k výstavbe a rekonštrukcii lesných ciest a skladovaniu drevnej hmoty.
 • Vypracováva stanoviská a zúčastňuje sa rokovaní pri obnove a zmenách lesného hospodárskeho plánu.
Environmentálna výchova
 • Zabezpečuje vzdelávanie v oblasti ochrany prírody a krajiny pre verejnosť, základné a stredné školy, centrá voľného času a  detské tábory.
 • Organizuje verejné akcie pri príležitosti významných environmentálnych dní počas roka, terénne exkurzie  a besedy so zameraním na ochranu prírody.
 • Spolupracuje s médiami pri prezentácii problematiky ochrany prírody.
 • Spracováva propagačné materiály, plagáty, letáky, výstavy, brožúry.
 •  Podieľa sa na starostlivosti o zranené jedince živočíchov a ich následné navrátenie do prírody.
Dendrológ
 • Vedie a dopĺňa databázu chránených stromov, spracováva odborné podklady pre vyhlasovanie a zrušenie chránených stromov.
 • Spracováva zámery pre ošetrenie chránených stromov a zabezpečuje realizáciu praktickej starostlivosti.
 • Spracováva podklady a odborné stanoviská pre rozhodovanie orgánov štátnej správy pri udeľovaní výnimiek z podmienok ochrany chránených častí prírody a kontroluje dodržiavanie podmienok určených výnimkami.
 • Podieľa sa na zabezpečení realizácie asanačno – regulačných opatrení v chránených územiach, realizácie programov záchrany a praktickej starostlivosti.
 • Spolupracuje s orgánmi štátnej správy, samosprávy, občianskymi združeniami a s ostatnými subjektami.

vpredu: Ing. Juraj Platko (riaditeľ správy), vzadu z ľava: Mgr. Martin Šepeľa (zoólog), Ing. Barbara Repčíková (botanik), Mgr. Nikola Kušniráková (krajinár), Ing. Dominik Doboš (lesník), Ing. Anna Macková (environmentálna výchova), Ing. Ján Rusinko (dendrológ)