Územie Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty (ďalej CHKO)  patrí do provincie Východné Karpaty, subprovincie vnútorné Východné Karpaty, oblasť Nízke Beskydy a Laborecká vrchovina. Nachádzajú sa tu charakteristické hladko modelované tvary kopcov, ktoré sú v kotlinách a dolinách rozčlenené hustou sieťou vodných tokov, ako aj početnými výmoľami, eróznymi brázdami, zosuvmi, stržami až debrami. Územie CHKO Východné Karpaty je budované prevažne flyšovými horninami vrchnej až strednej kriedy a  paleogénu magurskej vnútornej zóny a krosnenskej vonkajšej zóny, ktoré sú súčasťou flyšového pásma vonkajších Západných Karpát. V záveroch dolín sa uplatňuje spätná erózia  potokov a bystrín. Flyš s prevahou ílovcov, ktorý tvorí doliny, je oveľa menej odolný voči vodnej erózii a zvetrávaniu, ako pieskovcový flyš, ktorý tvorí hlavne horské chrbty, hrebene a vyvýšeniny.