Dub letný (Quercus robur)

Názov chráneného stromu: Dub v Humennom
Kraj: Prešovský
Okres: Humenné
Mesto: Humenné
Obvod kmeňa /cm/: 640
Meraná výška /m/: 38
Priemer koruny /m/: 28
Odhadovaný vek /roky/: 250

Právny predpis, ktorým bol chránený strom vyhlásený:

 1. Nariadenie ONV v Humennom, č. 3, 02.02.1990
 2. Prevyhlásený Vyhláškou krajského úradu v Prešove, 1/1997-VZV/ŽP, 25.06.1997

Strom rastie v mestskom pamiatkovom chránenom parku, na pozemku KN-C 2, ktorý je vo vlastníctve mesta Humenné. Jedinec plní významnú vedeckú, kultúrnu, náučnú a estetickú funkciu. Strom pre svoje dimenzie a estetický význam v urbanizovanom prostredí dotvára charakter mesta. Chránený strom rastie v mestskom pamiatkovom parku (Národná kultúrna pamiatka).

Dub letný (Quercus robur)

Názov chráneného stromu: Dub v Hunkovciach
Kraj: Prešovský
Okres: Svidník
Obec: Hunkovce
Obvod kmeňa /cm/: 438
Meraná výška /m/: 20
Priemer koruny /m/: 17
Odhadovaný vek /roky/: 250

Stromy rastú v areáli kostola Presvätej Bohorodičky, vľavo od hlavnej cesty smerujúcej na hraničný prechod Vyšný Komárnik. Jedinec  plní významnú vedeckú, kultúrnu, náučnú a estetickú funkciou. Strom pre svoje dimenzie a estetický význam spolu s dreveným chrámom z 18. storočia dotvára charakter obce.

Právny predpis, ktorým bol chránený strom vyhlásený:

 1. Nariadenie ONV v Humennom, č. 55/2, 25.09.1990
 2. Prevyhlásený Vyhláškou krajského úradu v Prešove, 1/1997-VZV/ŽP, 25.06.1997

 

Dub letný (Quercus robur)

Názov chráneného stromu: Duby v Krajnom Čiernom
Kraj: Prešovský
Okres: Svidník
Obec: Krajné Čierno

Právny predpis, ktorým bol chránený strom vyhlásený:

 1. Nariadenie ONV vo Svidníku, č. 55/2, 25.09.1990
 2. Prevyhlásený Vyhláškou krajského úradu v Prešove, 1/1997-VZV/ŽP, 25.06.1997

Účelom vyhlásenia dvoch dubov exempláru druhu Dub letný za chránené stromy je ochrana významných stromov s náučnou, ekologickou, kultúrno-historickou a estetickou hodnotou rastúce v blízkosti chrámu sv. Bazila Veľkého z 18. storočia. Jedince plnia významnú vedeckú, kultúrnu, náučnú a estetickú funkciu. Duby dotvárajú celkový vzhľad chrámu sv. Bazila Veľkého, dreveného kostolíka z 18. storočia, ktorý patrí medzi Národnú kultúrnu pamiatku.

 

Poradové číslo stromu:
1 Dub letný (Quercus robur):                       2 Dub letný (Quercus robur):
   Obvod kmeňa /cm/: 298                                   Obvod kmeňa /cm/: 304
   Meraná výška /m/: 25                                        Meraná výška /m/: 25
   Priemer koruny /m/: 12                                     Priemer koruny /m/: 12
   Odhadovaný vek /roky/: 130                            Odhadovaný vek /roky/: 130

                                                                                     

Ginko dvojlaločné (Gingo biloba

Názov chráneného stromu: Ginko v Humennom
Kraj: Prešovský
Okres: Humenné
Mesto: Humenné
Obvod kmeňa /cm/: 270
Meraná výška /m/: 22
Priemer koruny /m/: 15
Odhadovaný vek /roky/: 150

Právny predpis, ktorým bol chránený strom vyhlásený:

 1. Nariadenie ONV v Humennom, č. 3, 02.02.1990
 2. Prevyhlásený Vyhláškou krajského úradu v Prešove, 1/1997-VZV/ŽP, 25.06.1997

Účelom vyhlásenia jedného exempláru druhu Ginko dvojlaločné za chránený strom je ochrana vzácneho druhu stromu s náučnou, ekologickou, kultúrno-historickou a estetickou hodnotou rastúceho v mestskom pamiatkovom parku. Jedinec plní významnú vedeckú, kultúrnu, náučnú a estetickú funkciu. Strom pre svoje vzácnosť a estetický význam dotvára ráz mestského pamiatkového parku (v mestskom pamiatkovom chránenom parku).

 

Lipa malolistá (Tilia cordata)

Názov chráneného stromu: Lipa malolistá v Miroli
Kraj: Prešovský
Okres: Svidník
Obec: Miroľa
Obvod kmeňa /cm/: 498
Meraná výška /m/: 22
Priemer koruny /m/: 15
Odhadovaný vek /roky/: 220

Právny predpis, ktorým bol chránený strom vyhlásený:

 1. Nariadenie ONV v Humennom, č. 55/2, 25.09.1990
 2. Prevyhlásený Vyhláškou krajského úradu v Prešove, 1/1997-VZV/ŽP, 25.06.1997

Účelom vyhlásenia jedného exempláru druhu Lipa malolistá za chránený strom je ochrana významného stromu s náučnou, ekologickou, kultúrno-historickou a estetickou hodnotou rastúceho v bezprostrednom okolí Národnej kultúrnej pamiatky, Gréckokatolíckeho chrámu narodenia Presvätej Bohorodičky. Rastie z južnej strany Gréckokatolíckeho kostola Presvätej Bohorodičky, vedľa hlavného vchodu,  v blízkosti cesty a vodného toku. Lipa sa nachádza v areály Gréckokatolíckeho dreveného chrámu Chrám narodenia Presvätej Bohorodičky z roku 1770, národnej kultúrnej pamiatky. Chránená lipa je v bezprostrednom kontakte s architektúrou kostola a má krajinársko – biologický a kultúrno – spoločenský význam.

Lipa malolistá (Tilia cordata)

Názov chráneného stromu: Lipa malolistá v Suchej
Kraj: Prešovský
Okres: Stropkov
Obec: Vladiča
Katastrálne územie: Suchá
Obvod kmeňa /cm/: 390
Meraná výška /m/: 21
Priemer koruny /m/: 20
Odhadovaný vek /roky/: 220

Právny predpis, ktorým bol chránený strom vyhlásený:

 1. Nariadenie ONV v Humennom, č. 5, 25.09.1990
 2. Prevyhlásený Vyhláškou krajského úradu v Prešove, 1/1997-VZV/ŽP, 25.06.1997

Účelom vyhlásenia jedného exempláru druhu Lipy malolistej  za chránený strom je ochrana významného stromu s náučnou, ekologickou, kultúrno-historickou a estetickou hodnotou rastúceho na obecnom cintoríne. Chránený strom sa nachádza v areáli obecného cintorína v juhovýchodnej časti obce 30 metrov od Gréckokatolíckeho chrámu Nanebovstúpenia Pána. Ide o jedinca s habituálne hodnotnou korunou, ktorý rastie uprostred miestneho cintorína, neďaleko chrámu a dotvára prostredie okolia. Má vedecko – výskumný, kultúrny, krajinársky a estetický význam.

Lipa veľkolistá (Tilia platyphyllos)

Názov chráneného stromu: Lipa v Kamenici nad Cirochou
Kraj: Prešovský
Okres: Humenné
Obec: Kamenica nad Cirochou
Obvod kmeňa /cm/: 764
Meraná výška /m/: 27
Priemer koruny /m/: 16
Odhadovaný vek /roky/: 300

Právny predpis, ktorým bol chránený strom vyhlásený:

 1. Nariadenie ONV v Humennom, č. 53, 02.02.1990
 2. Prevyhlásený Vyhláškou krajského úradu v Prešove, 1/1997-VZV/ŽP, 25.06.1997

Účelom vyhlásenia jedného exempláru druhu Lipa veľkolistá za chránený strom je ochrana významného stromu s náučnou, ekologickou, kultúrno-historickou a estetickou hodnotou rastúceho v bezprostrednom okolí Národnej kultúrnej pamiatky, rímskokatolíckeho kostola svätého Štefana. Rastie z južnej strany rímskokatolíckeho kostola, vedľa hlavného vchodu,  v blízkosti cesty a vodného toku. Ojedinelý ,,starec“ svojho druhu na východnom Slovensku s významnou vedeckou, kultúrnou, náučnou, rekreačnou, ekologickou a estetickou funkciou. Strom si pre svoje dimenzie, pozoruhodný vek a estetický význam pri areály Národnej kultúrnej pamiatky, rímskokatolíckeho kostola svätého Štefana zasluhuje ochranu.

Lipa malolistá (Tilia cordata)

Názov chráneného stromu: Lipy v Roztokoch
Kraj: Prešovský
Okres: Svidník
Obec: Roztoky

Právny predpis, ktorým bol chránený strom vyhlásený:

 1. Nariadenie ONV v Humennom, č. 53, 02.02.1990
 2. Prevyhlásený Vyhláškou krajského úradu v Prešove, 1/1997-VZV/ŽP, 25.06.1997

Účelom vyhlásenia šesť stromov exempláru druhu Lipa malolistá  za chránené stromy je ochrana významných stromov s náučnou, ekologickou, kultúrno-historickou a estetickou hodnotou rastúceho v okolí Národnej pamiatky kostola sv. Demetera. Stromy rastú v areáli Gréckokatolíckeho chrámu sv. Demetera na parcelách KN – C č.1; k. ú. Roztoky. Jedná sa o skupinu stromov, ktoré tvoria dominantu obce s kultúrno -spoločenskou hodnotou. Lipy rastúce vo vnútornom obvode ohradového múra vytvárajú impozantný prstenec  po obvode architektonického objektu – gréckokatolíckeho chrámu sv. Demetera, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou.

Poradové číslo stromu:

 1. Lipa malolistá (Tilia cordata)                          2. Lipa malolistá (Tilia cordata)                                   3. Lipa malolistá (Tilia cordata)

Obvod kmeňa /cm/: 281                                                        Obvod kmeňa /cm/: 270                                                        Obvod kmeňa /cm/: 202
Meraná výška /m/: 28                                                            Meraná výška /m/: 26                                                             Meraná výška /m/: 20
Priemer koruny /m/: 12                                                        Priemer koruny /m/: 12                                                         Priemer koruny /m/: 12
Odhadovaný vek /roky/: 200                                              Odhadovaný vek /roky/: 200                                                Odhadovaný vek /roky/: 150

  

     4. Lipa malolistá (Tilia cordata)                             5. Lipa malolistá (Tilia cordata)                                          6. Lipa malolistá (Tilia cordata)

Obvod kmeňa /cm/: 297                                                         Obvod kmeňa /cm/: 282                                                       Obvod kmeňa /cm/: 242
Meraná výška /m/: 26                                                             Meraná výška /m/: 31                                                             Meraná výška /m/: 30
Priemer koruny /m/: 12                                                         Priemer koruny /m/: 12                                                         Priemer koruny /m/: 12
Odhadovaný vek /roky/: 200                                                Odhadovaný vek /roky/: 200                                               Odhadovaný vek /roky/: 200

 

Lipa veľkolistá (Tilia platyphyllos)

Názov chráneného stromu: Mazgalická lipa
Kraj: Prešovský
Okres: Svidník
Obec: Dlhoňa
Obvod kmeňa /cm/: 440
Meraná výška /m/: 34
Priemer koruny /m/: 15
Odhadovaný vek /roky/: 220

Právny predpis, ktorým bol chránený strom vyhlásený: Vyhláška KÚŽP v Prešove, 8/2008, 19.06.2008

Účelom vyhlásenia jedného exempláru druhu lipa veľkolistá (Tilia platyphyllos, Scop.) za chránený strom je ochrana významného stromu s vedeckou, ekologickou a estetickou hodnotou rastúceho na lesnom pozemku na území Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty. Má významnú ekologickú, estetickú ako aj genetickú hodnotu, vedecký a kultúrny význam so zaujímavým hrčavým kmeňom. Zákonom o ochrane prírody a krajiny nie je v lesnom poraste chránený, takže v zmysle platných hospodárskych opatrení môže byť maloplošným clonným rubom vyrúbaný, čo by bola nenapraviteľná škoda. Strom rastie ako pozostatok pôvodného porastu s pred cca 200 rokov v 130 ročnom poraste. Taktiež prežil viac ako štyri generácie tamojších lesníkov. Z pôvodného porastu ostali už iba štyri kulisy.

 

Platan javorolistý (Platanus hispanica)

Názov chráneného stromu: Platan v Kamenici nad Cirochou
Kraj: Prešovský
Okres: Humenné
Obec: Kamenica nad Cirochou
Obvod kmeňa /cm/: 506
Meraná výška /m/: 30
Priemer koruny /m/: 14
Odhadovaný vek /roky/: 220

Právny predpis, ktorým bol chránený strom vyhlásený:

 1. Nariadenie ONV v Humennom, č. 53, 02.02.1990
 2. Prevyhlásený Vyhláškou krajského úradu v Prešove, 1/1997-VZV/ŽP, 25.06.1997

Účelom vyhlásenia jedného exempláru druhu Platan javorolistý za chránený strom je ochrana významného stromu s náučnou, ekologickou, kultúrno-historickou a estetickou hodnotou rastúceho v urbanizovanom obytnom prostredí. Nachádza sa v parku, v areály bytoviek Vojenských lesov a majetkov, 30 metrov od obytnej budovy. Jedinec s významnou vedeckou, kultúrnou, náučnou a estetickou funkciou. Strom pre svoje dimenzie, rozmernú korunu a estetický význam v urbanizovanom prostredí dotvára charakter obce.

Platan javorolistý (Platanus hispanica)

Názov chráneného stromu: Platan v Udavskom
Kraj: Prešovský
Okres: Humenné
Obec: Udavské
Obvod kmeňa /cm/: 505
Meraná výška /m/: 35
Priemer koruny /m/: 18
Odhadovaný vek /roky/: 200

Právny predpis, ktorým bol chránený strom vyhlásený:

 1. Nariadenie ONV v Humennom, č. 55/, 25.09.1990
 2. Prevyhlásený Vyhláškou krajského úradu v Prešove, 1/1997-VZV/ŽP, 25.06.1997

Účelom vyhlásenia jedného exempláru druhu Platan javorolistý za chránený strom je ochrana významného stromu s náučnou, ekologickou, kultúrno-historickou a estetickou hodnotou rastúceho v urbanizovanom obytnom prostredí. Strom rastie na okraji pozemku susediacom s cestou, ktorá vedie k miestnemu chrámu v obci Udavské  parcele č. KN- C 450/4, k. ú. Udavské. Jedinec s významnou vedeckou, kultúrnou, náučnou a estetickou funkciou. Strom pre svoje dimenzie a esteticky pôsobiacou korunou v urbanizovanom prostredí dotvára charakter obce.

Jaseň štíhly (Fraxinus excelsior) 

Názov chráneného stromu: Skalniansky jaseň
Kraj: Prešovský
Okres: Svidník
Obec: Vyšná Pisaná
Obvod kmeňa /cm/: 447
Meraná výška /m/: 34
Priemer koruny /m/: 12
Odhadovaný vek /roky/: 250

Právny predpis, ktorým bol chránený strom vyhlásený: Vyhláška KÚŽP v Prešove, 7/2008, 19. 06. 2008

Účelom vyhlásenia jedného exempláru druhu jaseň štíhly za chránený strom je ochrana významného stromu s vedeckou, ekologickou a estetickou hodnotou rastúceho na lesnom pozemku v území Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty. Účelom vyhlásenia jedného exempláru druhu jaseň štíhly za chránený strom je ochrana významného stromu s vedeckou, ekologickou a estetickou hodnotou rastúceho na lesnom pozemku v území Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty.

Topoľ sivý (Populus x canescens)

Názov chráneného stromu: Topoľ v Oľke
Kraj: Prešovský
Okres: Medzilaborce
Obec: Oľka
Obvod kmeňa /cm/: 560
Meraná výška /m/: 28
Priemer koruny /m/: 18
Odhadovaný vek /roky/: 250

Právny predpis, ktorým bol chránený strom vyhlásený:

 1. Vyhlásený v roku 1989 úpravou MK SSR o vyhlásení chráneného prírodného výtvoru
 2. Prevyhlásený Vyhláškou krajského úradu v Prešove, 1/1997-VZV/ŽP, 25.06.1997

Účelom vyhlásenia jedného exempláru druhu Topoľ sivý za chránený strom je ochrana významného stromu s náučnou, ekologickou, kultúrno-historickou a estetickou hodnotou rastúceho v urbanizovanom obytnom prostredí. Strom rastie vo výške 320 m n. m. na svahu nad obcou Oľka v záhrade bývalej miestnej materskej škôlky na parcele č. KN – C 162 , k. ú. Oľka. Jedinec s významnou vedeckou, kultúrnou, náučnou a estetickou funkciou. Strom pre svoje dimenzie a estetický význam v urbanizovanom prostredí dotvára charakter obce.