Chovná stanica pri Správe CHKO Východné Karpaty

Zriaďovanie a fungovanie záchranných staníc je upravené legislatívnymi predpismi. V súčasnosti náležitosti ohľadom zriaďovania a fungovania záchrannej stanice upravuje zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny).

Zákon o ochrane prírody a krajiny v §45, ods. 1 definuje aj zariadenia na záchranu chránených rastlín a chránených živočíchov:

  •  botanické záhrady
  • arboréta
  • chovné stanice
  • rehabilitačné stanice
  • záchytné strediská

Chovné stanice sú zariadenia, ktoré:

  1. sa zriaďujú na účel záchrany druhovej rozmanitosti, genetickej variability, obnovy a posilňovania stability populácií chránených živočíchov,
  2. slúžia aj na umiestnenie počas nevyhnutnej doby potrebnej na ošetrenie, ktorá nepresiahne tri mesiace a na zabezpečenie prvotného veterinárneho ošetrenia chorých, poranených alebo inak poškodených živočíchov, ktoré sú neschopné samostatného života v prírodnom prostredí.

Rehabilitačné stanice sú zariadenia štátom podľa osobitného predpisu, ktoré:

  1. sa zriaďujú na účel záchrany druhovej rozmanitosti, genetickej variability, obnovy a posilňovania stability populácií chránených živočíchov,
  2. sú určené na umiestnenie živočíchov, ktorých zdravotný stav alebo poškodenie si vyžaduje dlhodobejšiu rehabilitáciu a prípravu na návrat do prírodného prostredia.

Záchytné strediská sú zariadenia určené na umiestnenie zhabaných, prepadnutých alebo zaistených chránených rastlín a chránených živočíchov, ako aj umiestnenie ostatných chránených rastlín a chránených živočíchov, ktoré sa stali vlastníctvom štátu. Záchytné strediská určuje Ministerstvo životného prostredia SR po dohode s ich vlastníkom. Na Slovensku ako záchytné stredisko funguje iba ZOO Bojnice. 

 

Mapa záchranných staníc na Slovensku:  https://www.zachrannestanice.sk/index.php/sk/stanice

 

Správa CHKO Východné Karpaty  zriadila chovnú stanicu pre zranené a hendikepované živočíchy pri Medzilaborciach v roku 2015. Dobudovanie areálu chovnej stanice prebehlo na jeseň v roku 2017. Pre viac info pozri tu

 

V priebehu niekoľkých rokov sme tu mali množstvo zaujímavých pacientov. Niektorých  sa nám úspešne podarilo vrátiť do prírody, iné boli kvôli komplikovaným zraneniam presunuté do špecializovaných zariadení  – Zoo Bojnice a Rehabilitačnej stanice v Zázrivej pozri tu. Chovná stanica neslúži pre psy a mačky, ktoré majú svoje osobitné zariadenia.