Fauna

Zo zoogeografického hľadiska patrí územie CHKO Východné Karpaty do palearktickej oblasti v zóne listnatých a zmiešaných lesov. Územie sa vyznačuje zaujímavou, druhovo pestrou ako aj vzácnou faunou.
viac

Flóra

Z územia Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Východné Karpaty sa len približným odhadom uvádza okolo 2000 druhov rastlín, z toho vyše 700 taxónov nižších rastlín a cca 1300 taxónov vyšších rastlín.
viac

Zranený živočích

Každý nález a odchyt zraneného chráneného živočícha konzultuje s odborníkom
viac

Envirovýchova

Ponúkame Vám terénne exkurzie, besedy a prednášky zamerané na ochranu prírody a krajiny.
Viac...

Chránená krajinná oblasť Východné Karpaty

Chránená krajinná oblasť Východné Karpaty tvorí severozápadnú prihraničnú časť z územia pôvodnej chránenej krajinnej oblasti, ktorá nebola začlenená do národného parku Poloniny.  Územná pôsobnosť Správy CHKO Východné Karpaty sa rozprestiera v 127 k. ú. obcí, z toho 27 zasahuje do CHKO Východné Karpaty v ktorých platí 2. stupeň ochrany. 

Oblasť sa vyznačuje bohatými lesmi, ktoré sú hlavným ekostabilizačným prvkom krajiny a vhodným prostredím pre rastlinstvo a živočíšstvo viazané na lesné prostredie. V jej maloplošných chránených územiach sú ešte zachované prirodzené jedľové bučiny situované na flyšových svahoch Laboreckej vrchoviny. V ich bohatom bylinnom kryte sa vyskytuje kostrava horská, ostružina srstnatá, lipkavec marinkový.

904 m

Najvyšší bod


Vysoký Grúň
78%

pôvodných lesných porastov


1930

Najstaršie maloplošné chránené územie


Prírodná rezervácia Dranec
416m

Najnižší bod


Prírodná rezervácia Čertižnianske lúky

Cenné sú slatinorašelinné fytocenózy s významným zastúpením rašelinníkov, páperníka pošvatého, kýchavicou Lobelovou, bezkolencom belasým. Z východokarpatských druhov sa tu vyskytuje mliečnik Sojákov.

Pôvodné lesné porasty sú zároveň vhodným prostredím pre chránené a ohrozené živočíchy, z ktorých tu žije napríklad vlk dravý, rys ostrovid, medveď hnedý, vydra riečna, sova dlhochvostá, bocian čierny a ďalšie druhy. Územie je budované flyšovými súvrstviami, najmä ílovcami a pieskovcami.

Užitočné informácie

Ako sa správať v Chránenej krajinnej oblasti ?
Na území, na ktorom platí 2 stupeň ochrany je zakázané: 1) jazdiť a stáť s motorovým vozidlom, motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, snežným skútrom alebo záprahovým vozidlom, najmä vozom, kočom alebo saňami, na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty a miestnej komunikácie, parkoviska, čerpacej stanice, garáže, továrenského, staničného alebo letištného priestoru 2) jazdiť na bicykli, trojkolke, kolobežke alebo samovyvažovacom vozidle na pozemkoch za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie, účelovej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy 3) použitie veľkoplošnej formy holorubného spôsobu hospodárenia v lesoch.
Ako sa správať v Chránenej krajinnej oblasti ?
Na území, na ktorom platí 2 stupeň ochrany je zakázaný vjazd a státie s motorovým vozidlom, motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, snežným skútrom alebo záprahovým vozidlom, najmä vozom, kočom alebo saňami, na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo cesty a miestnej komunikácie, parkoviska a pod. V území CHKO je taktiež zakázaný vjazd a státie s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo cesty, miestnej komunikácie, účelovej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy.
Ako sa správať v Chránenej krajinnej oblasti ?
Na území, na ktorom platí 2 stupeň ochrany je zakázaný vjazd a státie s motorovým vozidlom, motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, snežným skútrom alebo záprahovým vozidlom, najmä vozom, kočom alebo saňami, na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo cesty a miestnej komunikácie, parkoviska a pod. V území CHKO je taktiež zakázaný vjazd a státie s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo cesty, miestnej komunikácie, účelovej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy.
Čo robiť keď nájdem ranené zviera
Každý nález a manipuláciu so zraneným živočíchom telefonicky konzultujte s príslušným pracovníkom Správy CHKO Východné Karpaty a konajte až na základe jeho usmernenia!
viac...
Čo robiť keď stretnem medveďa
Najlepšia je prevencia. Vyhýbajte sa pohybu po území v súmračných hodinách večer a nad ránom, kedy je aktivita medveďa najväčšia. Pohybujte sa len po vyznačených chodníkoch, upozorňujte na svoju prítomnosť, ale bez zbytočného hluku. Postačuje sem tam odkašľať, alebo si pospevovať, prípadne ak nie ste sami, môžete viesť tichý rozhovor. Vyhýbajte sa húštinám, či uhynutým zvieratám. Psa je nutné viesť na vôdzke.
Ako postupovať pri výrube drevín
Dňom 1. septembra 2014 nadobudol účinnosť zákon č. 198/2014 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Niektoré jeho ustanovenia priniesli zmeny aj na úseku ochrany drevín. S účinnosťou od 15. júna 2014 je platná vyhláška č. 158/2014 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
viac...