• Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 530/2001 Z.z. o Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty pozri tu
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 438/2009 Z.z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Laborecká vrchovina pozri tu
 • Vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny – úplné znenie – účinné od 1.1.2015 pozri tu
 • Vyhláška MŽP SR č. 110/2005 Z. z. , ktorou sa vykonáva zákon CITES – úplné znenie – účinné od 15.3.2013 pozri tu
 • Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny – úplné znenie – účinné od 1.11.2017 pozri tu
 • Zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi (zákon CITES) – úplné znenie – účinné od 1.7.2016 pozri tu
 • Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (zákon EIA) – úplné znenie – účinné od 15.6.2017 pozri tu
 • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) – úplné znenie – účinné od 1.1.2016 pozri tu
 • Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch pozri tu
 • Výnos MŽP SR zo 14.07.2004 č.3/2004-5.1 – A etapa pozri tu
 • Opatrenie MŽP SR zo 7.12.2017 č.1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MŽP SR zo 14.07.2004 č.3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu – C etapa pozri tu
 • Opatrenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 29. novembra 2018 č. 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa výnos  ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu v znení opatrenia č. 1/2017 – B etapa pozri tu
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 451/2023 Z. z., ktorým sa ustanovuje národný zoznam území európskeho významu(tretí doplnok) pozri tu. Príloha k nariadeniu vlády č. 451/2023 Z. z. pozri tu