Z územia Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Východné Karpaty sa len približným odhadom  uvádza okolo 2000 druhov rastlín, z toho vyše 700 taxónov nižších rastlín a cca 1300 taxónov vyšších rastlín. Floristicky na územie CHKO zasahujú dve fytogeografické oblasti, čo spolu s prírodnými stanovištnými podmienkami vytvára predpoklady pre pestré druhové zloženie. Prevahu má fytogeografická oblasť západokarpatskej flóry,  vzácnejšie sa vyskytujú druhy patriace do oblasti východokarpatskej flóry.

Vplyv Východných Karpát sa prejavuje prítomnosťou prvkov východokarpatskej flóry ako napr.: hrachor hladký (Lathyrus laevigatus), skopólia kranská (Scopolia carniolica), razivka smradľavá (Aposeris foetida), kostihoj srdcovolistý (Symphytum cordatum), scila Kladného (Scilla kladnii), telekia ozdobná  (Telekia speciosa) a mliečnik Sojákov (Tithymalus sojakii).

Významným a najviac zastúpeným krajinným prvkom v CHKO sú zachovalé lesné spoločenstvá. V území dominujú predovšetkým spoločenstvá bučín – bukové kvetnaté lesy podhorské, miestami sú zastúpené aj prirodzené spoločenstvá bukových a jedľových kvetnatých lesov a bukových javorín. K najrozšírenejším skupinám lesných typov patria typické bučiny, jedľové bučiny a bukové javoriny.

Pozdĺž potokov sú rozšírené spoločenstvá s dominantnou jelšou sivou (Alnus incana). Veľmi vzácne sa na štrkových nánosoch v horných častiach vodných tokov vyskytujú aj spoločenstvá s myrikovkou nemeckou (Myricaria germanica). Z významných, či vzácnych lesných druhov rastlín sa v území CHKO vyskytujú napr.: plavúň pučivý (Lycopodium annotinum), plavúnik sploštený (Diphasiastrum complanatum), chvostník jedľovitý (Huperzia selago), mesačnica trváca (Lunaria rediviva), vstavačovec Fuchsov (Dactylorhiza fuchsii) alebo jazyk jelení (Phyllitis scolopendrium).

Mimo týchto spoločenstiev si veľkú pozornosť zaslúžia hlavne nelesné biotopy. Sú to lúky a pasienky, často so zachovalou prirodzenou druhovou skladbou a druhovou pestrosťou a taktiež aj rôzne typy mokraďných spoločenstiev (prameniskové, slatinné a rašelinné).

Slatinné a rašelinné spoločenstvá sú na celom území Slovenska považované za veľmi vzácne a ohrozené a predstavujú významné biotopy pre mnohé vzácne druhy rastlín a živočíchov (hlavne bezstavovcov). Nachádzajú sa hlavne v nivách potokov, na prameniskách, svahových zosuvoch a v terénnych depresiách, pričom podmienkou ich vzniku je výskyt nepriepustnej vrstvy podložia.

Medzi hlavné  faktory ohrozujúce existenciu týchto spoločenstiev patrí hlavne odvodňovanie, eutrofizácia a sukcesné zmeny, ku ktorým dochádza v dôsledku nedostatku hospodárenia (najmä na slatinách). Pri sukcesných zmenách dochádza k zarastaniu týchto lokalít drevinami a vysokými bylinami, čo je príčinou zániku citlivých a ohrozených druhov rastlín a to najmä druhov z čeľade vstavačovité (Orchidaceae) ako napr.: vstavačovec májový (Dactylorhiza majalis), vstavačovec strmolistý (Dactylorhiza incarnata), vstavačovec škvrnitý (Dactylorhiza maculata), vstavačovec bázový (Dactylorhiza sambucina) alebo krúštik močiarný (Epipactis palustris).

Na území CHKO Východné Karpaty sú zvlášť zaujímavé pasienkové spoločenstvá s vresom obyčajným (Calluna vulgaris), pomerne chudobné pasienky s výskytom vemenníka dvojlistého (Platanthera bifolia) alebo pokrutu jesenného (Spiranthes spiralis).

Na území CHKO Východné Karpaty sa vyskytuje približne 50 druhov chránených vyšších rastlín, napr.: prilbica moldavská (Aconitum moldavicum), prilbovka dlholistá (Cephalanthera longifolia), páperník pošvatý (Eriophorum vaginatum), päťprstnica obyčajná (Gymnadenia conopsea), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), pokrút jesenný (Spiranthes spiralis) alebo hľuzovec Loeselov (Liparis loeselii).     

 

 

 

Niektoré botanicky významné lokality územia CHKO Východné Karpaty:

  1. PR Hostovické lúky: najvýznamnejším spoločenstvom chráneného územia zo zväzu Molinion je spoločenstvo z kosatcom sibírskym (Iris sibirica).
  2. PR Haburské rašelinisko: predstavuje rozvodnicové rašelinisko vrchoviskového typu, aké je na území slovenského úseky Východných Karpát jediné svojho druhu. Prírodná rezervácia predstavuje jedinú lokalitu s výskytom druhov mliečnik Sojákov (Tithymalus sojakii) a sedmokvietok európsky (Trientalis europaea) na území CHKO Východné Karpaty.
  3. PR Čertižnianské lúky: vyhlásená na ochranu mokraďných trávnyh, močiarno-vŕbových a slatinno-jelšových spoločenstiev v nive horného toku Laborca

Mimo tieto vzácne rastlinné druhy sa na území CHKO vyskytujú aj druhy, ktoré tu nemajú svoje pôvodné rozšírenie. Dostali sa sem v minulosti najmä z Ázie a Ameriky ako okrasné, prípadne medonosné rastliny. Reč je o rastlinných druhoch, ktoré označujeme za druhy invázne. Tieto druhy majú veľkú rozmnožovaciu schopnosť a svojím šírením ohrozujú a postupne vytláčajú pôvodné rastlinné druhy a menia zloženie celých ekosystémov. Preto je veľmi potrebné trvalé monitorovanie miest výskytu týchto druhov rastlín a ich následné odstraňovanie. Na  území CHKO Východné Karpaty sa  vyskytuje napr.: netýkavka malokvetá (Impatiens parviflora), rudbekia strapatá (Rudbeckia laciniata), astra kopijovitolistá (Aster lanceolatus) alebo zlatobyľ kanadská (Solidago canadensis).