Turistické trasy prechádzajú cez zaujímavé miesta akými sú aj turistické rozhľadne. V CHKO Východné Karpaty  sa v súčasnosti nachádzajú 3 rozhľadne, ktoré poskytujú návštevníkom nádherné výhľady nielen do blízkeho okolia, ale aj ďaleko za hranice regiónu:

  • Rozhľadňa Stavok,
  • Vyhliadková veža na Dukle,
  • Rozhľadňa Paseky.

História rozhľadni siaha až do obdobia 2. svetovej vojny. Slúžili ako pozorovacie stanovištia. Združenie Nízke Beskydy sa začalo zaoberať myšlienkou obnovy niektorých z nich. Inšpiráciou boli 60-te roky 20. storočia, kedy stáli takmer na každom kopci regiónu drevené meračské veže slúžiace na geodetické a kartografické účely, nazývané “patrie”. Tieto veže v priebehu niekoľkých rokov prestali slúžiť svojmu účelu a navyše zavádzanie nových kartografických metód si už nevyžadovalo stavbu nových a údržbu existujúcich veží.

Vyhliadková veža na Dukle (https://mapy.hiking.sk/):

Vyhliadková veža je postavená na mieste, kde v roku 1944 bola pozorovateľňa veliteľa 1. čs. armádneho zboru gen. Ludvíka Svobodu. Na 15. výročie Karpatsko-duklianskej operácie, v roku 1959 bola na tomto mieste postavená drevená veža vysoká 25 m. Svojmu účelu slúžila do roku 1968. V roku 1971 sa začalo s jej rekonštrukciou. Má tvar monolitu s dvomi vyhliadkovými plošinami. Sprístupnená bola v roku 1974 pri príležitosti 30. výročia Karpatsko-duklianskej operácie. Vysoká je 50 m a je z nej pekný výhľad na slovenskú a poľskú časť priestoru Prírodného duklianskeho bojiska.

Otváranie hodiny:

1. máj – 15. október

utorok – nedeľa 9.00 – 17.00 hod. (posledný vstup: 16.30)

Viac informácií nájdete na http://www.vhu.sk

Výhľad z vyhliadkovej veže na Dukle

Rozhľadňa Stavok:

Vrch Stavok (poľsky Baranie) so svojou nadmorskou výškou 752,4 m n.m. predstavuje najvyššie položený vrchol svidníckeho okresu. Nachádza sa vo vlastnom území Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Východné Karpaty. Je zároveň hraničným vrchom medzi SR a PL. Leží medzi obcami Vyšná Pisaná, Šarbov a poľskou dedinkou Olchowiec, no katastrálne patrí k obci Vyšná Pisaná. Cez tento vrchol prechádza diaľková európska turistická trasa E3, ktorá pokračuje hraničným pásmom až do Duklianskeho priesmyku, kde naše územie opúšťa a pokračuje ďalej do Poľska.

V roku 1925 bol na geodetickom bode Stavok osadený hranol a dve nadzemné značky. V roku 1956 tu bola postavená 5 poschodová meračská veža vysoká 22,67 m a slúžila do konca 60-tych rokov. Ďalšia 6 poschodová meračská veža bola postavená v roku 1965 o výške 32,22 m. Táto veža stála do roku 1975.

Zaujímavosťou vrchu Stavok je, že tu stála ešte jedna, vojenská veža, ktorú počas 2. svetovej vojny v roku 1943 postavila nemecká armáda. Predpokladá sa, že slúžila ako strategické pozorovacie stanovištie. Bola postavená priamo nad hraničným kameňom tak, že os rozhľadne bola zhodná s osou hraničného kameňa. Mala tvar trojbokého ihlana s pozorovacou plošinou na vrchole, bola dvojitej oceľovej konštrukcie, zhodnej s konštrukciou rozhľadne na Pasekách a mala výšku cca 26 m. Stála až do roku 1999, kedy pre svoj vek a silnú námrazu nevydržala a zrútila sa.

Nová turistická rozhľadňa sa nachádza na mieste pôvodnej meračskej veže len pár metrov od štátnej hranice. Združenie Nízke Beskydy začalo s jej výstavbou v roku 2005 v spolupráci s občianskym združením Touristteam Vertical Svidník a občanmi obce Vyšná Pisaná. Slávnostne bola sprístupnená v auguste 2006.

Turistická rozhľadňa má tvar trojbokého ihlana, má tri vyhliadkové plošiny vo výške 5,75 m – 10,25 m – 14 m. Z tejto rozhľadne je možné sa pokochať pohľadom nielen na slovenskú časť Nízkych Beskýd, ale aj k susedom do poľskej časti. Zaujímavý je pohľad na vrchol Cergowa nad poľským mestečkom Dukla, po ktorom bol pomenovaný Dukliansky priesmyk. Z tejto rozhľadne ako z jedinej je možné dovidieť na všetky ostatné popisované rozhľadne mimo rozhľadne Paseky.

Nakoľko rozhľadňa sa nachádza na mieste, kde prebiehali kruté boje počas Karpatsko-duklianskej operácie, stopy po týchto udalostiach badať dodnes. Celý hraničný hrebeň v okolí Stavku je popretkávaný dodnes viditeľnými líniami zákopov a bombovými krátermi.

Trasa na Stavok (https://mapy.hiking.sk/):

Trasa vedie zo Svidníka po červenej turistickej značenej trase E8 do obce Vyšná Pisaná, odkiaľ pokračuje po zelenej turistickej značenej trase priamo na Stavok, tam sa napája na červenú turistickú značenú trasu E3 a pokračuje  krátkym úsekom po E3 do sedla pod Stavkom (652 m n.m.), kde odbočuje vľavo a končí v obci Šarbov, v známom lyžiarskom stredisku.

Ďalšou z možných trás je pokračovať v sedle pod Stavkom po E3 až do Duklianskeho priesmyku.

Rozhľadňa Paseky

Vrch Paseky je hraničným vrcholom medzi SR a PL. Nachádza sa nad obcou Kalinov pri Medzilaborciach, vo vlastnom území Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty. Na tomto vrchole stojí rozhľadňa, ktorá je svojou konštrukciou zhodná na Stavku s pozorovacou plošinou na vrchole, no je oveľa nižšia. O tejto rozhľadni sa nezachovala dokumentácia, môžeme sa len domnievať, že bola postavená v tom istom čase ako oceľová veža na Stavku (r. 1943), pretože vzhľad a technický stav tomu nasvedčujú. Výhľad z tejto doposiaľ prístupnenej veže je značne obmedzený okolitým vysokým porastom. Je najstaršia zo všetkých rozhľadní a slúži svojmu účelu.

Trasa na Paseky (https://mapy.hiking.sk/):

Trasa k tejto rozhľadni vedie z obce Kalinov po modrej značke až na hranicu s Poľskom, kde sa stretáva pri smerovníku s červenou značkou. V blízkosti smerovníka sa nachádza pamätník vojakom Červenej armády. K rozhľadni pokračujeme ďalej po červenej turistickej značke.

Zdroj: 

Rozhľadne – turistické atrakcie Nízkych Beskýd

http://www.kalinov.sk