Dňom 1. septembra 2014 nadobudol účinnosť zákon č. 198/2014 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Niektoré jeho ustanovenia priniesli zmeny aj na úseku ochrany drevín. S účinnosťou od 15. júna 2014 je platná vyhláška č. 158/2014 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Uvedené legislatívne zmeny boli dôvodom na vypracovanie tretieho aktualizovaného vydania odborno-metodickej príručky OBCE A OCHRANA DREVÍN  pozri tu

V súčasnosti problematika ochrany drevín už nie je pre obce novou kompetenciou. Vykonávajú ju už od roku 2002. Okrem toho obce sú aj vlastníkmi obecných pozemkov, na ktorých dreviny rastú, z čoho im vyplýva povinnosť starať sa o ne. Sú tiež povinné viesť evidenciu pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu vo svojom územnom obvode. Dreviny sú živé organizmy s pozitívnym vplyvom na kvalitu životného prostredia. Rozhodovanie o nich preto vyžaduje objektívny a predovšetkým ekologický prístup kompetentných. Sme presvedčení, že predkladaná príručka bude naďalej akceptovateľným zdrojom praktických odporúčaní a pomôže obciam pri rozhodovaní na úseku ochrany drevín. Veríme, že nepretržite bude v obciach pretrvávať pozitívny záujem o ochranu drevín, ako v urbanizovanej, tak aj poľnohospodárskej krajine. Opätovne apelujeme na zodpovednosť starostov obcí a primátorov miest, aby svojimi ekologicky orientovanými rozhodnutiami prispievali k pozdvihnutiu environmentálneho povedomia obyvateľov svojich obcí a k presadzovaniu princípov trvalo udržateľného rozvoja. Svojim obsahom a rozsahom príručka nenahrádza znalosť príslušných právnych predpisov k ochrane drevín, ale prispieva k ich poznaniu a bližšiemu oboznámeniu sa s nimi.