Výkon strážnej služby v Brekovskej jaskyni

ŠOP SR, Správa CHKO Východné Karpaty zabezpečuje vo svojej územnej pôsobnosti výkon strážnej služby prostredníctvom členov stráže prírody. Medzi povinnosti člena stráže prírody patrí aj oznamovanie porušenia zákona o ochrane prírody a krajiny.

Kras Humenských vrchov predstavuje väčšie a najvýchodnejšie krasové územie. Rozkladá sa po obidvoch stranách tzv. “Prielomu Laborca”, či “Brekovskej brány” medzi mestami Humenné a Strážske. Jeho speleologická preskúmanosť je pomerne slabá a obmedzuje sa na niekoľko období intenzívnejšieho prieskumu. Najlepšie je preskúmaný masív či kopec Klokočiny (339 m n. m.), ležiaci južne od zrúcaním Brekovského hradu.

Prírodná pamiatka (PP) Brekovská jaskyňa sa nachádza v okrese Humenné, k.ú. obce Brekov. Jaskyňa má v súčasnosti vedecko – výskumný význam. Verejnosti je neprístupná, vstup do jaskyne je zamedzený mrežou a zámkom.

Pri výkone činnosti v okolí Brekovskej jaskyne zistil člen stráže prírody, že vstup do jaskyne bol neoprávnene poškodený, chýbala reťaz a zámok. Správu jaskyne má na starosti obec Brekov. Po dohode so starostom obce bola zakúpená nová reťaz a nový zámok. Začiatkom marca bola jaskyňa opäť skontrolovaná členom stráže prírody a následne uzamknutá.

K odkrytiu  jaskynného vchodu došlo pri odstrele v najvrchnejšej etáži aktívneho lomu Brekov r. 1989 . O objave sa dozvedel Martin Kuzma, vtedajší študent gymnázia v Humennom. Neskôr M. Kuzma vylezením komína objavil aj vyššie časti jaskyne so zachovalou kvapľovou výzdobou.

Následne sa na jaskyňu sústredila aktivita oblastnej skupiny Prešov, ktorí jaskyňu vo februári roku 1990 zamerali. Jaskyňa bola v roku 1992 uzavretá mrežovým uzáverom zásluhou horolezcov z Humenného. Za pomoci jedného z autorov publikácie Brekovská jaskyňa pri Humennom (Hochmuth, Košč, Kuzma, 1999) sa podarilo v spolupráci s orgánmi ochrany prírody presmerovať ťažbu v lome a úplne ju zastaviť na najvyššej etáži, čím sa táto jaskyňa zachránila pred devastáciou či úplným zánikom.

Zdroj: Hochmuth Z., Košč R., Kuzma M., 1999. Brekovská jaskyňa pri Humennom. Spravodaj slovenskej speleologickej spoločnosti. 1999. 2. [Online]
Dostupné na internete: http://www.saske.sk/cave/sss/w/sprav/993/brekov.htm

Foto: Štefan Mikiara