Tohtoročné kosenie chránených území vo Východných Karpatoch

Tohtoročné kosenie chránených území vo Východných Karpatoch

Babie leto využili pracovníci správy Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty (ďalej CHKO VK) a pustili sa do kosenia chránených území Prírodná rezervácia Haburské rašelinisko (ďalej PR), PR Miroľská slatina, PR Hostovické lúky, PR Čertižnianské lúky, PR Jarčiská a Chránený areál Driečna (ďalej CHA). Nezabudlo sa ani na lokalitu, ktorá vyniká tým, že sa na nej vyskytuje veľmi vzácna orchidea európskeho významu hľuzovec Loeselov. Táto orchidea sa vyskytuje už len na troch lokalitách na Slovensku.

Všetky spomínané PR predstavujú trvalo alebo dlhodobo podmáčané spoločenstvá bohaté na minerálne živiny, ktorých existencia závisí od pravidelného prísunu vody z okolia. V prípade odvodnenia a zanechania obhospodarovania v území, dôjde k postupnému zarastaniu drevinami a k čiastočnému, alebo úplnému nahradeniu druhovo chudobnými spoločenstvami. Pre udržanie dobrého stavu týchto PR je nevyhnutné zabezpečiť pravidelné obhospodarovanie – kosenie – ručné, alebo ľahkými mechanizmami, aby nedošlo k zhutneniu pôdy a narušeniu vodného režimu. Veľmi dôležitým faktorom pre udržanie spoločenstva daného biotopu je odstránenie pokosenej biomasy mimo plochu. V opačnom prípade dochádza k obohacovaniu biotopu živinami, čo má negatívny dopad na zmenu druhového zloženia spoločenstva. Na nekosených lokalitách pribúdajú konkurenčne silnejšie druhy a ubúdajú konkurenčne slabšie druhy a dosť často veľmi vzácne druhy rastlín.

S kosením Správa CHKO VK v tomto roku začala v PR Haburské rašelinisko. PR je charakteristická významným zastúpením machorastov, z ktorých významné zastúpenie majú rašelinníky. Z chránených druhov sa v hojnejšom počte vyskytuje páperník pošvatý. Lokalita je známa výskytom východokarpatského endemitu mliečnika Sojákovho – predstavuje jedinú známu lokalitu s výskytom tohto druhu v rámci územnej pôsobnosti Správy CHKO VK.

Vplyvom nepravidelného manažmentu a v súčasnosti aj nedostatku zrážok dochádza na lokalite k zarastaniu plochy druhom bezkolenec belasý a krovitými vŕbami, čo spôsobuje zmeny v druhovom zložení spoločenstva. Aby nedošlo k zániku biotopu a na neho viazaných vzácnych druhov je dôležité na rašelinisku zabezpečiť pravidelný manažment. Pre tento biotop je najvhodnejší manažment vo forme kosenia, ktoré patrí medzi tradičné spôsoby obhospodarovania slatinných lúk a podporuje druhovú bohatosť. V súčasnosti sa slatiny kosia ľahkými mechanizmami, ako kosa, krovinorez, ľahký traktor so širokými kolesami. Ľahký mechanizmus – krovinorez – použili aj pracovníci Správy CHKO VK a dobrovoľníci turistického klubu TK Vertepy z Medzilaboriec. Úloha to bola neľahká nakoľko Haburské rašelinisko sa nachádza na hranici s Poľskom a bolo potrebné techniku aj ľudí presunúť 5 km od obce. Za pomoci poľovného združenia a terénnych vozidiel PD Habura bol presun rýchly a bezproblémový a spolu 20 ľudí sa s nasadením pustilo do práce. Vykosená bola celá plocha Haburského rašeliniska. Biomasu dobrovoľníci  vyhrabali a odstránili do okrajových častí rašeliniska. Reportáž TV JOJ z kosenia PR Haburské rašelinisko si môžete pozrieť tu: https://fb.watch/9ND2oyQqoD/

Zamestnanci Správy CHKO VK každoročne kosia lokalitu s výskytom veľmi vzácnej orchidei európskeho významu hľuzovec Loeselov. Je to jediná lokalita v rámci pôsobnosti Správy CHKO VK, kde sa tento druh vyskytuje. V minulosti bola lokalita využívaná ako kosná lúka, ale postupom času sa upustilo od obhospodarovania a bez cieleného manažmentu by úplne zarástla. Pracovníci Správy CHKO VK lokalitu s hľuzovcom pokosili aby tomuto konkurenčne slabšiemu druhu zabezpečili vhodné životné podmienky. Hľuzovec Loeselov sa vyskytuje na miestach s nezapojenou vegetáciou bez drevín a s dominanciou machorastov. Každoročným pokosením a vyhrabaním danej lokality sa stav populácie tejto vzácnej orchidei darí udržiavať na stabilnej úrovni.

V prípade PR Miroľská slatina a PR Hostovické lúky sú lokality kosené podľa režimu – plánu ochrany stanovenom pre danú lokalitu odborníkmi už mnoho rokov. V zmysle tohto plánu nebola Miroľská slatina pokosená celá. Nepokosené zostalo ostricovomachové spoločenstvo slatinného rašeliniska v centrálnej časti, ktoré si vyžaduje počas celého roka vyššiu hladinu podzemnej vody. Tieto spoločenstvá sú kosené v dvojročných intervaloch z dôvodu, aby sa predišlo každoročnému narúšaniu slatinnej vegetácie a hornej vrstvy pôdneho profilu. Pokosená biomasa bola dôkladne vyhrabaná na kopy a za pomoci celty „odtiahnutá“ za okraj slatiny. Vŕby, ktoré stihli za rok pomedzi jednotlivé spoločenstvá a okraje PR znovu vyrašiť boli tiež odstránené.

kosatec sibírsky (Iris sibirica)

PR Hostovické lúky po pokosení PD Hostovice, autor: Archív správy CHKO

S manažmentom v PR Hostovické lúky Správe CHKO VK  prišlo na pomoc poľnohospodárske družstvo z Hostovíc, keďže plocha PR predstavuje 4,68 ha a ručne by to pri malom počte pracovníkov nebolo zvládnuteľné.

Traktorom bola pokosená rozsiahlejšia časť plochy v zadnej časti PR. Kosenie prebiehalo podobne ako na Miroľskej slatine v zmysle plánu stanovenom pre režim ochrany pre dané rastlinné spoločenstvo. Pokosená biomasa bola z Hostovických lúk po kosení aj vyzbieraná. Lokalita bola kosená v čase, keď bola dostatočne preschnutá pôda, aby sa zabránilo tvorbe rýh v pôde a zhutneniu pôdy. Vlhkomilné spoločenstvo bezkolencových lúk s kosatcom sibírskym v centrálnej časti plochy zostalo ponechané v zmysle  režimu ochrany. Kosatce sú v tejto centrálnej časti kosené v 3-ročných intervaloch. Pracovníci Správy CHKO Východné Karpaty ručne s krovinorezmi pokosili po celom obvode PR, cca 1 meter od kraja plota krovité vŕby. PR Hostovické lúky sú známe najväčším výskytom kosatca sibírskeho na Slovensku. Na prelome mája a júna tieto lúky zakvitajú týmito vzácnymi rastlinami národného významu, ktoré náhodný ale aj cielený návštevník môže pri ceste autom zahliadnuť. Rok 2021 bol zaujímavý nakoľko obavy, že Hostovické lúky nezakvitnú sa nepotvrdili. Kvitli s 2-3 týždňovým posunom.

 

CHA Driečna je pravidelne kosený pod Správou CHKO VK už piaty rok. Predstavuje biotop typický pre ohrozenú a chránenú vachtu trojlistú, ktorá rastie na zamokrených a výslnných stanovištiach. Vachta trojlistá vyžaduje, rovnako ako iné vzácne druhy, dostatočné svetelné podmienky. Pre zabezpečenie tohto limitujúceho faktora je nutné každoročné kosenie, aby ju konkurenčne silnejšie druhy, ktoré nemajú priveľké svetelné nároky, nevytlačili. Preto tohto roku Správa CHKO VK zabezpečila kosenie lokality cez miestneho obyvateľa, ktorý lokalitu ručne pokosil a zabezpečil odstránenie pokosenej biomasy mimo plochu CHA.

Posledný novembrový víkend prebehlo kosenie PR Jarčiská, ktoré vykonali členovia poľovníckeho združenia PZ Svätý Hubert z Roškoviec. Rovnako ako CHA Driečna, aj táto lokalita je významná výskytom chránenej vachty trojlistej a krúštika močiarneho. Negatívny vplyv na územie má dlhodobejšia absencia tradičného využívania kosením, po okrajoch sa v posledných rokoch do plochy šíria nálety drevín a krov. Momentálne je najvážnejším faktorom, ktorý ohrozuje lokalitu dominancia vysokej trávy trsť obyčajná, ktorá na lokalite spôsobuje vysúšanie stanovišťa, čím dochádza k ústupu pôvodných druhov rastlín. Každoročnou starostlivosťou – kosením – dochádza k ústupu trste obyčajnej z plochy PR a v súčasnosti je lokalita dostatočne zásobovaná podzemnou vodou a nehrozí jej zánik.

Kosenie v roku 2021 Správa CHKO Východné Karpaty ukončila v PR Čertižnianské lúky. Lokalita je známa tým, že na malom území je tu sústredený výskyt zriedkavých a ohrozených druhov rastlín, z ktorých je najvýznamnejší iskerník veľký. Je to jedna z málo slovenských lokalít tohto druhu v oblasti karpatskej flóry. PR výrazne ovplyvnila dlhodobejšia absencia tradičného využívania kosením, čo sa prejavilo na nepriaznivom stave mokraďových biotopov a došlo k rozpínaniu vŕbových a jelšových zárastov s následným ubúdaním druhov z rodu rašelinníkov, vachty trojlistej a iskerníka veľkého. Posledné roky sa na lokalite realizuje pravidelný manažment s cieľom obnoviť a zlepšiť životné podmienky ešte prežívajúcim druhom. Iniciatíva pustiť sa do kosenia Čertižnianskych lúk vyšla od starostu obce a po dohode začalo s manažmentovými prácami poľnohospodárske družstvo z Čertižného. Traktorom pokosili družstevníci plochu a spoločenstvá, ktoré mohli byť kosené ťažkou technikou a v prístupných častiach lokality vyfrézovali krovité vŕby. Správa CHKO Východné Karpaty pokračovala v dokosení močiarnych častí krovinorezom a bubnovou kosačkou. Pokosená biomasa bola vyhrabaná a rozložená do 4 dlhých pásov medzi ihrisko a PR tak, aby ju vedel traktor spracovať a zbalíkovať. Kosenie, vyhrabávanie a odstraňovanie biomasy z plochy na lokalite prebiehalo 2 dni. V zadných častiach PR zostali ponechané krovité vŕby.

 

Veríme, že na ďalší rok budú spoločenstvá v týchto PR vďaka nášmu „zásahu“ druhovo bohatšie a pestrejšie.

Na tomto mieste Správa CHKO VK ďakuje všetkým, ktorý akokoľvek v roku 2021 prispeli k realizácii manažmentových prác a prispeli tak k zachovaniu vzácnych biotopov a druhov v tomto nádhernom kúte Slovenska.

Text a foto: Ing. Eva Bošnovičová