Spustenie kontrol systému triedeného zberu

Od 1. októbra môžu spoločnosti, ktorých obaly a neobaly z výrobkov končia v komunálnom odpade, zmeniť organizáciu zodpovednosti výrobcov (OZV). Teda spoločnosť, ktorá pre nich zaisťuje plnenie povinností postarať sa o odpad z ich výrobkov. Ministerstvo životného prostredia preto apeluje na výrobcov, aby pri výbere OZV zvážili všetky podstatné aspekty a nie len cenu. Najmä, či je OZV schopná plniť svoje povinnosti v plnom rozsahu, tak ako jej prikazuje zákon. Pretože, keď si výrobca zazmluvní OZV, zodpovednosť vrátane sankcií za neplnenie zákonných povinností zostáva stále na výrobcovi.

Práve preto Slovenská inšpekcia životného prostredia spúšťa doteraz najväčšiu sériu kontrol systému triedeného zberu na Slovensku. Špeciálne sa bude venovať výrobcom, u ktorých sa v minulosti preukázali pochybenia. Prebiehajúce zmeny OZV rovnako bude pozorne sledovať aj samotné ministerstvo životného prostredia, aby sa zaistila funkčnosť celého systému nakladania s vytriedeným odpadom.

Kontrolné opatrenia sú výsledkom niektorých skúseností z praxe. OZV si totiž na jednej strane zazmluvňujú výrobcov, o ktorých obaly a neobaly sa musia postarať. Na strane druhej podpisujú zmluvy s obcami a mestami, v ktorých preberajú zodpovednosť za nakladanie s ich vytriedeným odpadom. No minulosť priniesla príklady, kedy si OZV orientujúce sa na najnižšiu cenu pre výrobcov, nedokázali plniť svoje povinnosti smerom k obciam a mestám. Inými slovami, organizačne a finančne sa nedokázali adekvátne postarať o vytriedený odpad v zazmluvnených obciach a mestách.

Súčasný odpadový systém na Slovensku funguje na princípe znečisťovateľ platí. Teda spoločnosti uvádzajúce na trh výrobky sa o ich obaly a neobaly musia postarať. Práve preto sa združujú v organizáciách zodpovednosti výrobcov, ktoré za nich tieto povinnosti plnia. Organizácie podpisujú zmluvy so samosprávami a financujú nakladanie s vytriedeným odpadom. No zodpovednosť zostáva na výrobcoch.

Zdroj: www.minzp.sk