Vyčistime si Vydranku – pozvánka

V roku 2019 si čistenie vodného toku Vydranka zaradila Správa CHKO Východné Karpaty (ďalej správa CHKO) ako jednu z úloh, ktoré bude realizovať pri  príležitosti 100. výročia ochrany prírody na Slovensku. Správa CHKO začala s čistením  Vydranky už v roku 2018 a v roku 2019 plánuje v čistení pokračovať.

Cieľom akcie je odstránenie komunálneho odpadu z vodného toku v dĺžke 9km v katastroch Medzilaborce a Palota a jeho odvoz. Aktivity súvisiace s čistením bude koordinovať správa CHKO nakoľko v území kde bude prebiehať čistenie prebiehať platí 1 a 2. stupeň územnej ochrany.

Vydranka pramení v Laboreckej vrchovine pod Lupkovským priesmykom v 590 m n. m.  neďaleko poľsko ‒ slovenskej hranice, preteká Chránenou krajinnou oblasťou Východné Karpaty, je ľavostranným prítokom Laborca a je zároveň územím európskeho významu SKÚEV0761 Vydranka.

Aktivity  zamerané na čistenie vodného toku a jeho okolia Správa CHKO plánuje realizovať  v spolupráci s obcou Palota, mestom Medzilaborce a Slovenským vodohospodárskym podnikom š. p., odštepný závod Košice, Správou povodia Laborca.

Čistenie Vydranky začína dňa 25. apríla 2019 o 8:00 hodine ráno od obce Palota nakoľko táto obec je koncovou obcou a hraničí už s Poľskom. Odpad, ktorý  sa na Vydranke hromadí často počas prívalových dažďov často končí aj niekoľko kilometrov pod obcou.

Akcia začína dňa 25. apríla 2019 pred obecným úradom v Palote

Do akcie sa  zapoja žiaci  Gymnázia z Medzilaboriec a Základnej školy Komenského. S uvedenými školami je v pláne čistiť Vydranku v dohodnutých termínoch 26.4 a 2.5.  Čistenie vodného toku bude prispôsobené stavu počasia. Všetci dobrovoľníci sú pri čistení vítaní.

Priebeh minuloročnej akcie “Vyčistime si Vydranku” si môžete pozrieť v nasledujúcich fotografiách:

Text a foto: Ing. Anna Macková