Potápač veľký (Mergus merganser) – nový hniezdnič na rieke Laborec pri Humennom

Potápač veľký (Mergus merganser) – nový hniezdnič na rieke Laborec pri Humennom

Vodiaca samica potáča veľkého s minuloročnými mláďatami

Žijeme v dobe, v ktorej koronavírus riadi naše kroky. Ľudia sú častejšie v prírode a častejšie sa prechádzajú popri riekach a vodných nádržiach, kde majú možnosť pozorovať rôzne druhy živočíchov. Takéto aj laické pozorovania sú často cennou informáciou a poznatkom pre skúsených ornitológov ak sú podložené aj obrazovým záznamom. Z vodného toku Laborec v okolí Humenného mi takto hlásili rybári pozorovanie neznámeho druhu kačice.

Týmto neznámym druhom je potápač veľký, severský druh kačice, ktorý k nám prilieta v malých kŕdlikoch, alebo aj jednotlivo za účelom zimovania. Keďže je veľmi plachý, tak dlho unikal pozornosti verejnosti. U potápača je dobre vyvinutý pohlavný dimorfizmus a rozdiel medzi pohlaviami je dobre viditeľný. Samce sú biele s čiernou kresbou na chrbte a čiernou hlavou so zeleným leskom. U samíc je hlava hnedá a okrem bieleho brucha sú celé sivej farby. Obe pohlavia majú červené zobáky a nohy.  

Pomerne presné údaje o veľkosti zimujúcej populácie na Laborci sme získali pri zimnom sčítavaní vodného vtáctva, ktoré každý rok pravidelne organizuje SOS/BirdLife Slovensko v spolupráci so správou CHKO Východné Karpaty. Od roku 2012 sa počty zimujúcich jedincov na rieke Laborec začali zvyšovať. 26.01.2013 som pri Brekove pozoroval až 27 potápačov. V nasledujúcich rokoch sa ich pobyt začal predlžovať až do hniezdnej doby a tak sa dalo predpokladať, že dôjde aj k hniezdeniu. Prvý doklad o úspešnom hniezdení som získal koncom mája a začiatkom júna v roku 2017 pozorovaním vodiacej samice s mladými pri Brekove a neskôr na tej istej lokalite aj objavením jedného uhynutého mladého jedinca.

Tento druh využíva na hniezdenie rôzne dutiny v starých stromoch v brehoch riek v koreňoch vývratov stromov a pod.

Úsek Laborca pri Brekove sa tak stal zatiaľ jedinou lokalitou na celom toku tejto rieky, kde potápače už 5 rokov pravidelne úspešne hniezdia.

Autor textu a fotografií: Štefan Mikiara

Minuloročné mláďatá potápača veľkého pri rieke Laborec