Poniklec veľkokvetý – symbol jari

V jarných mesiacoch prebieha v územnej pôsobnosti CHKO Východné Karpaty (ďalej CHKO) monitoring chráneného druhu poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis). Druh patrí do čeľade iskerníkovité (Ranunculaceae). Rastie na výslnných a suchých trávnatých svahoch, lesostepiach a skalnatých stráňach na rozličných substrátoch (vápence, andezity, dolomity a i.).

Na Slovensku je poniklec rozšírený v oblasti južného Slovenska, predhoriach Západných Karpát a severnú hranicu areálu tvoria Strážovské vrchy, Slovenské rudohorie a Nízke Beskydy až po Vihorlat. V pôsobnosti CHKO sa poniklec veľkokvetý nachádza v okolí Humenného v katastrálnych územiach obcí Ptičie, Chlmec, Porúbka, Kamenica nad Cirochou a mesta Humenné.

Poniklec veľkokvetý je zaradený do Červeného zoznamu ohrozených rastlín Slovenska, kde je zaradený do kategórie zraniteľný (VU) a zároveň je to druh európskeho významu. Podľa Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je spoločenská hodnota tohto druhu vyčíslená na 37 €.

Počas roka je poniklec najlepšie viditeľný v marci až apríli, kedy kvitne a kedy je aj najvhodnejšie obdobie pre vykonanie monitoringu. V rámci monitoringu sledujeme a následne vyhodnocujeme viacero kritérií. Zisťujeme jeho plochu výskytu, počet jedincov, vitalitu a dynamiku populácie, ohrozenie a trendy vývoja. Po vyhodnotení výsledkov je potrebné získané údaje spracovať a vložiť do Komplexného informačného a monitorovacieho systému (KIMS). Tento systém bol vytvorený pre účely spracovania, vyhodnocovania a publikovania údajov z terénneho monitoringu. Tieto záznamy sú v upravenej forme dostupné na verejnom portáli www.biomonitoring.sk.

Populácia druhu na daných lokalitách je odlišná. Na niektorých miestach sa pohybujú počty jedincov v stovkách až tisíckach a na iných zase počet jedincov nepresahuje číslo desať. Všeobecne však môžeme konštatovať, že dynamika populácie druhov na väčších lokalitách je stabilizovaná a na tých menších počet jedincov klesá. Najväčšou hrozbou pre túto rastlinku je zarastanie jej prirodzeného biotopu najmä borovicami a expanzívnymi bylinnými druhmi, ťažba horniny, zber a zošliapanie, úmyselné zalesňovanie lokality, vypaľovanie biotopu vo vegetačnom období a hnojenie okolitých plôch. Pre zachovanie priaznivého stavu biotopu druhu poniklecu veľkokvetého je potrebné vykonávať vhodné manažmentové opatrenia. Na lokalitách, v ktorých je pokročilá sukcesia je potrebné preriedenie krovín a sukcesných drevín, kosenie lokality každoročne v mesiacoch jún až júl s následným odstránením pokosenej biomasy alebo extenzívna pastva oviec. Ak sa na lokalite nachádza veľké množstvo stariny, vykonať vyhrabávanie nahromadenej vrstvy stariny.

Našou najbohatšou no zároveň najviac ohrozenou lokalitou u nás je Podskalka v k. ú. Humenné. Na tejto lokalite dochádza k výraznému zošliapaniu druhov vytváraním si cestičiek do lesného porastu, taktiež sa tu nachádza veľké množstvo odpadkov šíriacich sa z blízkosti rómskej osady a cintorína.

Prírodná rezervácia (PR) Chlmecká skalka predstavuje ďalšiu lokalitu s hojnejším výskytom tohto druhu. Bola vyhlásená na ochranu sucho a teplomilnej vegetácie Vihorlatských vrchov s výskytom chránených a ojedinelých druhov rastlín ako anexový druh poniklec veľkokvetý. Táto lokalita je ohrozená najmä kvôli nelegálnemu prejazdu štvorkolkami a motorkami.

PR Chlmecká skalka spásaná ovcami v roku 2004

Národnej prírodnej rezervácii (NPR) Humenský sokol v okolí turistického chodníka je táto rastlina ohrozená najmä kvôli ilegálnemu zberu. Ľudia vykopávajú tento druh a následne si ho vysádzajú vo svojich záhradkách. Poniklec patrí medzi chránené druhy preto druh v jeho prirodzenom biotope neohrozujte! V záhradníckych predajniach je možné zakúpiť si rôzne šľachtené kultivary, ako semienka alebo sadenice.

Text a foto: Ing. Barbara Repčíková