Ošetrenie chráneného stromu v Oľke

Chránený strom Topoľ v Oľke v čase vegetácie

V jeseni minulého roka bola v obci Oľka vykonaná praktická starostlivosť o chránený strom Topoľ v Oľke, formou obvodovej redukcie koruny a inštalácie dynamických väzieb na prípadné zachytenie zlomených kostrových konárov. ŠOP SR, Správa CHKO Východné Karpaty v zmysle dohody o spolupráci realizovala ošetrenie tohto stromu podľa arboristických štandardov a normy STN 83 70 10 obstaranou spoločnosťou STROMSERVIS s.r.o.

Autor: Rusinko J.

Ošetrenie chráneného stromu Topoľ v Oľke

Chránený strom Topoľ v Oľke bol vyhlásený roku 1989 úpravou MK SSR o vyhlásení chráneného prírodného výtvoru. Účelom vyhlásenia jedného exempláru druhu Topoľ sivý za chránený strom je ochrana významného stromu s náučnou, ekologickou, kultúrno-historickou a estetickou hodnotou rastúceho v urbanizovanom obytnom prostredí. Tento jedinec dosahuje 28 m výšku, obvod kmeňa vo výške 1,3 m je 560 cm, priemer koruny 18 metrov a odhadovaný vek okolo 250 rokov. Topoľ sivý (Populus canescens) je silný, statný strom z čeľade vŕbovitých, dorastajúci do výšky až 35 m, s korunou najprv kužeľovitou, vo vyššom veku rozložitou a širokou aj 30 m na vysokom kmeni. Je hybridným druhom – krížencom druhov topoľ biely a topoľ osika. (P. alba x tremula), ktoré pri vzájomnom oplodnení dokážu vytvoriť klíčivé semená, avšak takýto hybrid vytvára plody iba zriedka. Vďaka kombinácií génov týchto druhov dokáže na svoju existenciu využívať rôzne stanovištia a úspešne prežívať. Ekologické nároky má podobné ako topoľ biely, ktorému sa darí najmä na brehoch riek, na vlhkejších stanovištiach a na pôdach s vyššou priepustnosťou, no oproti nemu znáša aj suché stanovištia a rastie aj na chudobnejších pôdach za čo vďačí zdedeným vlastnostiam po topoli osike, ktorá je považovaná za pioniersku drevinu s vysokou ekologickou amplitúdou. Čo sa týka vzhľadu, ide veľmi premenlivú drevinu, obzvlášť v tvare a stupni olistenia, keďže nosí znaky oboch rodičov. Podobne ako viaceré druhy z tejto čeľade patrí k rýchlorastúcim a krátkovekým drevinám.

Ošetrenie tohto stromu bolo potrebné vykonať už v minulosti, kedy dochádzalo k padaniu suchých vetiev. Na tento fakt upozorňovala aj tabuľa s výstrahou pred padajúcimi konármi. Rozhodnutie ošetriť práve tento strom urýchlilo zlomenie jedného z hlavných a mohutných kostrových konárov v jari roku 2018 po silnej búrke. Potrebný bol hlavne arboristický zásah na odľahčenie koruny formou redukcie obvodových konárov a zároveň odstránenie suchých a poškodených konárov. Na prevenciu pred možným zlomením a pádom rizikových hlavných kostrových konárov bolo potrebné upevnenie tzv. dynamickej väzby lanami, ktoré tlmia výkyvy hlavných konárov stromu pri vetre a zabraňujú tak ich namáhaniu a prípadnému rozlomeniu koruny stromu, pričom formou voľnejšieho uviazania ponechávajú prirodzený pohyb pri raste a slúžia najmä ako záchytný prvok pri prípadnom rozlomení alebo zlomení konára.

Autor: Rusinko J.

Topoľ po odlomení kostrového konára

Chránený strom Topoľ v Oľke  ošetroval akreditovaný arborista za pomoci vysokozdvižnej plošiny, spolu s troma stromolezcami, ktorý sa do koruny dostali pomocou lezeckej techniky. Pri zásahu bola vykonaná celková obvodová redukcia koruny o sile 25 – 30 % z celkového objemu, tak aby bola koruna schopná následné vegetačné obdobie normálne asimilovať. Spolu s redukciou boli orezané aj suché, poškodené a zle vyvinuté konáre. Následne boli nainštalované dve dynamické väzby zn. GEFA  s nosnosťou 8 ton na rizikové kostrové konáre.                                                               

Drevná hmota po oreze bola nakrátená na metrovicu a uskladnená  na mieste po dohode z vlastníkom pozemku, ktorý zabezpečil jej následné spracovanie.

Text a foto: Ing. Ján Rusinko