Opustil nás Ján Terray, prvý riaditeľ Správy CHKO Východné Karpaty

Opustil nás Ján Terray, prvý riaditeľ Správy CHKO Východné Karpaty

Pracovné stretnutie. Zľava Juraj Platko, Ján Terray, Miroslav Kurty

Koncom roka nás vo veku 88 rokov opustil dlhoročný pracovník, ochranár a lesník Ing. Ján Terray. Bol zakladateľom a zároveň prvým riaditeľom Správy CHKO Východné Karpaty.

Narodil sa 10. februára 1935 v Zámutove v rázovitej obci pod Slanskými vrchmi. V rodnom kraji ukončil základnú školu. S manželkou Zuzanou a tromi deťmi býval vo Vranove nad Topľou. Odbornú kvalifikáciu získal na jedenásťročnej škole vo Vranove nad Topľou (1958). Vysokú školu lesnícku drevársku, Fakultu lesníctva vo Zvolene ukončil v roku (1963).

Pracovné stretnutie v Snine

Profesná kariéra:

1963-1977 Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen, pobočka Revúca, neskôr Prešov. Získal tu veľkú prax v štúdiu stanovištných pomerov lesov na východnom Slovensku. Špecializoval sa na geobotaniku a lesnícku typológiu.

1977-2000 Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody  Bratislava, riaditeľ a súčasne zakladateľ Správy Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Východné Karpaty v Humennom. Zabezpečil sídlo správy ako aj jej  technické a personálne vybavenie.

Ťažiskom práce po vzniku CHKO bolo oboznámenie sa s územím, jeho obvodové označenie a skontaktovanie sa s organizáciami pôsobiacimi v okresoch Snina, Humenné, Medzilaborce, Stropkov a Svidník. Odborne sa podieľal na Územnom priemete ochrany prírody CHKO Východné Karpaty, budovaní siete chránených území a ďalších aktivitách, ktoré súviseli s ochranou diverzitne bohatého územia severovýchodnej časti Slovenska. Poznanie prírodných hodnôt podložil zabezpečením inventarizačných výskumov, revízií ako aj osobitných režimov praktickej starostlivosti o tieto územia.

Pracovné stretnutie s pracovníkmi CHKO Slovensky kras

Vypracoval a aktualizoval Programy záchrany a starostlivosti  pre druhy ako Spiranthes spiralis, Liparis loeseli. Nastavil spôsoby kosenia a starostlivosti pre PR Hostovické lúky, PR Jarčiská, PR Haburské rašelinisko, PR Čertižnianske lúky a mnohé iné. Hľadal spôsoby a možnosti zlepšovania podmienok nevyhnutných pre prežívanie vzácnych druhov a biotopov.

Zlúčením so Správou CHKO Vihorlat sa na určitý čas zdvojnásobila zodpovednosť i pracovné nároky na riešenie odborných úloh. Podieľal sa na vytvorení Medzinárodnej Biosférickej rezervácie Východné Karpaty a s kolektívom pracovníkov pripravoval návrh na NP Poloniny. Po vyhlásení NP Poloniny v roku 1997 a rozdelení pracovníkov správy CHKO Východné Karpaty ostal pracovať pre správu CHKO a s neveľkým kolektívom spolupracovníkov sa podieľal na úprave hraníc a príprave návrhu vyhlášky CHKO Východné Karpaty v novom územnom členení. V tejto dobe sa začala aj aktívna spolupráca s poľskými veľkoplošnými chránenými územiami v kontakte s hranicami CHKO Východné Karpaty.

Pracovná diskusia na poľskej strane s Nadlesnictvom Rymanow

V spoluautorstve vydal komplexnú flóru Bukovských vrchov, pod názvom ,,Kvetena Bukovských vrchov‟, ďalej ,,Huby Bukovských vrchov‟. Bol spoluautorom monografie ,,CHKO Východné Karpaty‟. Autor mnohých odborných príspevkov v ochranárskej a regionálnej tlači. Podieľal sa na príprave ÚPD-VÚC Východné Karpaty – Dukliansky priesmyk – Vihorlat.

Na Janka spomínajú aj jeho kolegovia zo správy CHKO. Anna Macková spomína: „Mala som možnosť zažiť Janka ako človeka do poslednej chvíľky aktívneho, usmiateho, plného nápadov a plánov.  Bol o 40 rokov starší, ale s kolegyňou sme nestačili jeho tempu. Možno to bolo tým, že chodil vždy peši a veľa času strávil v teréne. Svoje vedomosti a znalosti odovzdával ďalej mladým. Zaúčal nových pracovníkov do tajov botaniky a lesníctva vo Východných Karpatoch.“

Podieľal sa na mapovaní trávinnej vegetácie v rokoch 1999-2001.  Navrhol prevažnú väčšinu území, ktoré sú dnes už súčasťou siete Natura 2000. Mal prejdené celé územie CHKO Východné Karpaty. Vďačíme mu za veľké objavy vo Východných Karpatoch, pretože mal dar a šťastie objaviť to, čo je v území najvzácnejšie. Zúčastňoval sa aktívne na východoslovenských táboroch ochrancov prírody, ako aj na botanických stretnutiach členov východoslovenskej pobočky Slovenskej botanickej spoločnosti aj keď už bol v dôchodkovom veku“ dopĺňa Juraj Platko, súčasný riaditeľ správy CHKO.

Bol vášnivým hubárom a záhradkárom a vždy mal v batôžku sezónne prekvapenie z vlastnej úrody. Byliny poznal nielen po mene, ale vedel veľa aj o ich liečivých účinkoch. Vychoval si nástupcov – botanikov, ktorí dokázali zastať vďaka jeho vedeniu svoju pozíciu.

Česť jeho pamiatke.

Kraj pod poloninami, ktorý tak veľmi miloval ….

Možno raz budete kráčať

strapatými poloninskými lúkami

s vetrom vo vlasoch,

možno vaše srdce radostne

zaspieva v korunách storočných

bukov a jedlí,

možno sa vám podarí pozbierať

slnečné lúče rozhádzané v zurčiacich

potokoch,

možno vstúpite do chrámu

a pohladia vás zručné ruky našich

predkov,

…možno práve vtedy skloníte

hlavu nad dokonalosťou prírody a

darmi, ktoré nám tu zanechali

pokolenia pred nami.

(Zborník TOP 2010)

Text a foto: Ing. Anna Macková, Ing. Juraj Platko

Zdroj: Kto je kto v ochrane prírody Slovenska II, Liptovský Mikuláš 2010

Zborník XXXIV. Východoslovenského tábora ochrancov prírody