žiaci ŽS Komenského v Medzilaborciach

Koniec jesene sa na správe Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty niesol v znamení netopierov. V areáli správy a jej informačnom stredisku sme prvý krát realizovali pre žiakov základnej školy Komenského v Medzilaborciach pozorovania netopierov formou praktickej ukážky v ich prirodzenom prostredí a tiež ukážky odchytu netopierov do nárazových sietí. Odborný výklad a praktickú ukážku odchytu netopierov do nárazovej siete pri jaziezku v areáli správy CHKO Východné Karpaty v Medzilaborciach realizoval zoológ múzea v Hanušovciach nad Topľou RNDr. Peter Pjenčák a zároveň člen Slopočnosti pre ochranu netopierov na Slovensku. Prítomnosť netopierov sme počas noci netopierov overovali aj za pomoci batdetektora.  Získané poznatky sme preverili aj pomocou krátkeho kvízu, ktorý žiaci zvládli bez problémov. Výsledky odchytov do nárazových sietí boli neskôr od prezentované Ing. Annou Mackovou na medzinárodnom podujatí „XVIII Noc netopierov v Czarnorzekach“ v Poľsku. Pracovná cesta bola realizovaná na základe aktívnej cezhraničnej bilaterálnej spolupráce uzatvorenej medzi Správou CHKO Východné Karpaty a Zespólom Karpackich Parków Krajobrazowych (ZKPK)  so sídlom v Dukle.

Ukážka odchytu netopierov do nárazových sietí.

Noc netopierov v Czarnorzekach bola realizovaná pod patronátom ministra srodowiska a Inštitútu Systematiky a evolúcie živočíchov Poľskej akadémie vied v Krakowe. Podujatie prebiehalo v zmysle programu, ktorý obdržali účastníci pri registrácií. Na podujatí sme sa zúčastnili spolu s pánom Tomaszom Bialym, zástupcom nášho partnera (ZKPK)  v rámci bilaterálnej spolupráce a zároveň jedným zo spoluorganizátorov podujatia. Referáty prednášajúcich boli zamerané na ochranu netopierov v lese, význam kostolov vrátane ďalších sakrálnych budov, ako aj opustených vojenských a banských zariadení pri ochrane – netopierov.

Podujatie a prvý blok prezentácií otvoril prof. Dr. Bronisław W. Wołoszyn. Prednáška bola zameraná na problémy, stratégie, hodnotenia a ochranu prírody v oblasti karpatského oblúka a biodiverzitu ako takú. V oblasti Európy je známych  53 druhov netopierov z toho 33 je uvádzaných z oblasti karpatského oblúka, t.z. približne 70% celkovej fauny netopierov v  Európe. Karpaty sú najväčším európskym pohorím a s dĺžkou  1500 km v siedmich krajinách predstavujú prírodný most medzi stredomorskými a pontskými regiónmi so stredoeurópskymi miernymi klimatickými oblasťami. Z tohto dôvodu je karpatský oblúk veľmi dôležitým regiónom pre štúdium biogeografie a biodiverzity Európy.

Nasledujúca prezentácia od Dr. Grzegorza Klysa z Inštitútu biológie Univerzity v Opole sa venovala biodiverzite podzemia. Prezentovaná štúdia bola zameraná na 10 druhov netopierov obývajúcich podzemné kanály, obranné systémy stavieb z vojnových čias, kameňolomy, odvodňovacie kanály, štôlne po ťažbe nerastov a hornín. Medzi najdôležitejšie faktory umožňujúce hibernáciu netopierov patria pohyb vzduchu, teplota, vlhkosť. Faktory majú zároveň rozhodujúci – zásadný význam pri tvorbe mikroklimatických podmienok. Pohodlie hibernujúceho netopiera je podmienené spoločnou interakciou, o.i. ​​vlhkosti, teploty a rýchlosti prúdenia vzduchu. S prihliadnutím na súbor týchto faktorov, je možné určiť optimálny stav atmosféry pre zimný spánok jednotlivých druhov netopierov. Veľmi dôležitým prvkom ekoklímy, ktorému sa doteraz nevenovala pozornosť, je meranie rýchlosti prúdenia vzduchu.

Prvý blok ukončil prof . Dr. Bronisław W. Wołoszyn s témou straty životného prostredia netopierov. Tá postihuje eurytopné netopiere i tzv. lesné druhy, ktoré nehibernujú v jaskyniach. Netopiere sú schopné hromadiť tukové zásoby na približne 180 dní zimného spánku. Časté prebúdzanie môže viesť k nadmernej spotrebe tukových zásob a spôsobiť úhyn netopiera pred koncom obdobia hibernácie. Toto nebezpečenstvo platí najmä pre netopiere zimujúce v turisticky atraktívnych jaskyniach. V prezentácií sa prof. Wołoszyn ďalej venoval ochrane letných kolónií. Špeciálna pozornosť by mala byť venovaná ochrane letných kolónií v budovách a lesoch (dutiny stromov a búdky pre vtáctvo). Veľkosť populácie netopierov danej oblasti do veľkej miery závisí od množstva a kvality úkrytov a lovísk. Prvýkrát bola zabezpečená ochrana hmyzožravým vtákom a netopierom v Hessensku  21. mája 1798.

Prof . Dr. Bronisław W. WołoszynV zdôraznil potrebu zabezpečenia vzdelávania terénnych pracovníkov – školenie pre zamestnancov parkow krajobrazowych i parkov narodowych, úradníkov so zameraním na ochranu prírody, publikovanie vedeckých článkov, medializovanie riešených problémov a v neposlednom rade organizovanie akcií pre chiropterológov – odborníkov aj amatérov.

Za účasti tvorcov diel  a v doprovode rodičov a pedagógov otvorila druhý blok prezentácií  Katarzyna Milek z Lasow Panstvowych.

Predstavila projekt Life Podkowiec Plus zameraný na ochranu biotopov pre rozmnožovanie netopierov. Projekt Polskiego Towarzystwa Przyjaciol Przyrody ,,pro Natura,, i Dyrekcji Generalnej Lasow Panstwowych. Do projektu je zapojené Poľsko, Slovensko, Čechy a Rumunsko. Trvanie projektu 2021 – 2026. Nová infraštruktúra pre netopiere bude vybudovaná v blízkosti 11 z 32 území európskeho významu. Cieľom projektu je vytvoriť v lesoch letné, zimné a dočasné úkryty pre netopiere. Napríklad podkovár malý (R. hipposideros) je dáždnikovým druhom, jeho správnou ochranou vytvárame a poskytujeme vhodné podmienky pre mnohé ďalšie druhy netopierov. Na tento účel budú vybudované na miestach preletov a lovísk priamo v lese  drevené veže (10 ks), betónové suterény pre hibernáciu (5 ks), drevené búdky (100ks) ako prechodný úkryt pre netopiere a jazierka (3 ks) za účelom vytvorenia lovných biotopov a tiež zadržania vody v lese.

Medzinárodné podujatie ukončila Joanna Szmuc, Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodoviska (RDOS)  w Rzeszowie. Prezentácia bola zameraná na činnosť RDOS v oblasti aktívnej ochrany netopierov v podkarpackom vojvodstve. Ochrana bola zameraná na druhy uchaňa čierna, netopier veľký, a podkovár malý. Praktické opatrenia boli zamerané na výmenu strechy v štyroch kostoloch, postavenie platformy na zachytávanie guána v troch kostoloch, práce zabezpečujúce zlepšenie podmienok v troch kostoloch, práce zabezpečujúce zimoviská netopierov, dlhodobá životnosť nových strešných krytín bola zabezpečená vďaka použitým plechom: medeným alebo zinkovo-titánovým. Počas realizácie projektu boli z pozície RDOS w Rzesowe niektoré práce formou upozornenia termínovo usmernené s cieľom zachovania existujúcej kolónie netopiera obyčajného.

Po ukončení konferencie v Dome Ludowom v Czarnorzekach sme zhliadli výstavu dvestopäťdesiatich  výtvarných prác žiakov základných škôl pod názvom „Svet netopierov“. Výstavy sa  zúčastnili deti, ktoré práce vytvorili v sprievode rodičov a učiteľov. Najkrajšie práce žiakov boli ocenené odbornou porotou. Jednou z cien boli sadenice stromov, ktoré po vysadení budú súťažiacim pripomínať dôležitosť stromov pre netopiere. Všetci účastníci Noci netopierov sa na záver stretnutia v Dome Ludowom už tradične podpísali na pamätnej drevenej tabuli.

Autor textu a fotografií: Ing. Anna Macková