Monitoring na štyroch

hľuzovec Loeselov (Liparis loeselii), autor: Macková A.

V týchto dňoch prebehol v území CHKO Východné Karpaty (ďalej len CHKO) pravidelný, každoročný monitoring chráneného druhu hľuzovec Loeselov (Liparis loeselii), ktorý patrí do čeľade vstavačovité (Orchidaceae). Na Slovensku boli v ostatných dvoch desaťročiach známe tri lokality. Jedna z dvoch na Záhorí, však približne pred desiatimi rokmi zanikla.

Monitoring po štyroch, autor: Macková A.

Hľuzovec je v bylinnom poraste takmer neviditeľný a pokiaľ ho mapovateľ nikdy predtým nevidel,  ľahko ho prehliadne. Meria 5-20 cm. Okrem kvitnúcich, sme nachádzali aj nekvitnúce rastliny. Tie mali listy dlhé 5 až 8 cm.  Kvety sú žltozelené, . Majú veľkosť približne 1 cm. Monitoring je veľmi náročný na čas, pozornosť a trpezlivosť. Maximálne dvaja pracovníci správy CHKO pri ňom doslova kľačia niekoľko hodín na kolenách a prehľadávajú každý centimeter štvorcový plochy. Pri tom je dôležité, zachovať lokalitu čo najmenej zošliapanú.

Najväčšie nájdené jedince na lokalite, autor: Repčíková B.

Hľuzovec Loeselov je svetlo zelenožltá, holá bylina, s dvoma, až troma lesklými, vajcovito kopijovitými listami. Súkvetie je riedke, málokveté. Kvety sú samoopelivé (samoopelenie môže sprostredkovať aj dopad dažďovej kvapky), okvetné lístky sú čiarkovité, pysk je celistvý, pozdĺžne prehnutý a mierne naspäť ohnutý. Rozmnožovať sa môže aj vegetatívne, tvorbou pahľúz. Vytváraním každoročne novej materskej pahľuzy, na báze listov, sa rastlina stále udržuje pri povrchu rastúceho rašeliniska. Jedinec prežíva maximálne 8 rokov, potom uhynie.

Kvitne v júni a v júli, preto najvhodnejší čas na monitoring je koniec júna, kedy je ho kvitnúci najlepšie vidieť. Monitoring je vhodné každoročne robiť v tom istom čase, aby boli výsledky navzájom porovnateľné. V rámci monitoringu zisťujeme a následne vyhodnocujeme viacero parametrov. Zaznamenávané sú počty kvitnúcich a nekvitnúcich jedincov. Výsledky monitoringu následne správa CHKO archivuje. Takýto monitoring CHKO vykonáva už 10 rokov.

Hľuzovec Loeselov je zaradený do Červeného zoznamu ohrozených rastlín Slovenska, do kategórie kriticky ohrozený (CR) a zároveň je to druh európskeho významu. Podľa Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je spoločenská hodnota tohto druhu vyčíslená na 322 €.

Pre porovnanie, autor: Macková A.

Rastie na slatinách a eutrofných, až mezotrofných rašeliniskách, zriedka i vrchoviskách, s neutrálnymi, až bázickými, zriedka i kyslými pôdami, v nížinnom až podhorskom stupni. Je to konkurenčne slabý druh. Pre svoju existenciu potrebuje nízkobylinné spoločenstvá s dominanciou machorastov a špecifický hydrologický režim. Zaujímavosťou je, že sa môže objaviť aj na nových lokalitách druhotného pôvodu, kde bola človekom odstránená vegetácia (napr. opustené pieskovne, lomy, rašeliniská). Umožňuje mu to produkcia veľkého množstva malých semien, ktoré vietor ľahko rozširuje, aj na veľké vzdialenosti.

Lokalita v CHKO predstavuje podmáčanú slatinno-rašelinnú lúku. Geologický podklad sú flyšové podmenilitové vrstvy, s vápnitými ílovcami a jemnozrnnými pieskovcami. Vytvárajú sa tu oglejené pôdy, bohaté na živiny, s vysokou hladinou podzemnej vody, s neutrálnym pH. Hydrologický režim vhodný pre Liparis, je zabezpečený trvalým zásobovaním vodou, z viacerých svahových pramenísk a zrážkovou vodou.

Monitorovaný biotop, autor: Macková A.

Najväčším ohrozením pre tento druh je práve zmena vodného režimu, pretože druh neznáša dlhšiu stagnáciu vody nad povrchom pôdy, ani vysychanie horných vrstiev pôdy. Ďalším faktorom ohrozenia je sukcesia drevín alebo bylín (hlavne trsti – Phragmites) a ťažba rašeliny. Našu monitorovanú lokalitu ohrozujú najmä šíriace sa vysokobylinné druhy, ako sú praslička roľná, konopáč obyčajný, škripina lesná a túžobník brestový. Tieto druhy sa snažíme potláčať každoročným manažmentovým opatrením. Ide o ručné kosenie plochy krovinorezom pracovníkmi správy CHKO a následným vyhrabávaním pokosenej biomasy von z plochy. Vďaka nastavenému manažmentu a  každoročnému monitoringu sa nám darí udržiavať lokalitu na uspokojivej úrovni.

Ako prebiehali manažmentové práce na lokalite výskytu hľuzovca Loeselovho v roku 2018, si môžete pozrieť v článku, na tomto odkaze: http://chkovychodnekarpaty.sopsr.sk/kosenie-slatin-vo-vychodnych-karpatoch/.

Autor: Ing. Barbara Repčíková

Zdroj: Vlčko J., Dítě D., Kolník M., 2003. Vstavačovité Slovenska. ZOSZOPK Orchidea, Zvolen, 2003, 120 s.