Kosenie slatín vo Východných Karpatoch

V uplynulých dňoch pracovníci Správy CHKO Východné Karpaty vykonali na lokalite s výskytom hľuzovca Loeselovho (Liparis loeselii) – manažmentové opatrenia, ktoré spočívali v pokosení a odstránení biomasy z plochy a zredukovaní náletových drevín zasahujúcich do plochy. Manažment bol nevyhnutný nakoľko lokalita nie je v posledných rokoch využívaná tradičným spôsobom a postupne sukcesne zarastá.  V minulosti bola plocha s výskytom Liparisu  využívaná ako kosná lúka.

V súčasnosti sa Liparis na území Slovenska vyskytuje už len na 3 lo­kalitách, dve ležia v CHKO Záhorie a jedna v CHKO Východné Karpaty. Výskyt druhu je v minulosti doložený z približne 20 lokalít, najmä zo Záhorskej nížiny (Stupa­va, medzi Plaveckým štvrtkom a Malackami, Kuchyňa, Plavecké Podhradie, Závod, Lakšárska Nová Ves, Jablo­nica), ďalej z Východoslovenskej nížiny (PR Veľké jazero pri Vojke), Malej Fatry (Terchová), Šarišskej vrchoviny (Prešov) a z Nízkych Beskýd (Roškovce). Na žiadnej z nich však nebol druh v posledných rokoch nájdený.

Liparis loeselii podobne ako iné orchidey produkuje veľké množstvo malých semien (cca 0,34 mm dlhých), ktoré vietor ľahko rozširuje na veľké vzdialenosti. V dôsledku toho sa druh môže objaviť na nových lokalitách, často aj druhotného charakteru. Po nástupe konkurenčne silnejších druhov však Liparis z takých­to lokalít pomerne rýchlo mizne.

Pre svoju existenciu potrebuje Liparis otvorený priestor bez bylín, obnažený alebo machový substrát  a špecifický hydrologický režim. Tieto podmienky na lokalite vo Východných Karpatoch umožňuje geologický substrát –  flyšové podmenilitové vrstvy so zelenými a sivými vápnitými ílovcami a jemnozrnými drobovými pieskovcami, oglejené pôdy bohaté na živiny s vysokou hladinou podzemnej vody s neutrálnym pH.

Hľuzovec Loeselov (Liparis loeselii) je chránená rastlina a druh európskeho významu,  je trvácna, 5-10 cm vysoká bylina, vyskytujúca sa na slatinách a prechodných rašeliniskách (biotop európskeho významu ), zriedka i vrchoviskách, s neutrálnymi až bázickými, zriedka aj kyslými pôdami v nížinnom až podhorskom stupni. Rod Liparis patrí k druhovo najbo­hatším rodom orchideí. Z približne 300 druhov je ich najviac rozšírených v trópoch Starého sveta, len jediný druh sa vyskytuje v Európe. Vzhľadom na  rapídny pokles počtu lokalít na Sloven­sku v posledných desaťročiach je hľuzovec Loeselov hodnotený ako kriticky ohrozený. Spoločenská hodnota jednej rastliny je 322€.

Text a foto: Ing. Anna Macková