Európsky deň parkov v Informačnom stredisku Správy CHKO Východné Karpaty

Európsky deň parkov v Informačnom stredisku Správy CHKO Východné Karpaty

Európsky deň parkov sme si pripomenuli v Informačnom stredisku Správy CHKO Východné Karpaty spolu so žiakmi 7. ročníka ZŠ Duchnovičova z Medzilaboriec.

Stretnutie sme začali krátkou besedou o chránených  územiach, ktoré sa nachádzajú v blízkosti Medzilaboriec. Vysvetlili sme si význam stupňov ochrany a obmedzenia, ktoré z týchto stupňov vyplývajú. Niektorí zo žiakov ani len netušili, že vlastné územie CHKO Východné Karpaty s II. stupňom ochrany začína už v susednom katastri  obce Palota. V tom istom katastri sa nachádza aj významná Národná prírodná rezervácia NPR Palotská jedlina. Na príklade sme tak žiakom vysvetlili rozdiel medzi veľkoplošným a maloplošným chráneným územím. Z pohľadu pracovníkov ochrany prírody sme žiakom na konkrétnych  príkladoch z praxe vysvetlili a priblížili porušenia zákona o ochrane prírody aj v oblasti v ktorej žiaci žijú a trávia svoj voľný čas. Dozvedeli sa napr. že štvorkolkou nie je možné jazdiť bez obmedzenia po lúkach a lesoch. Z voľnej debaty vyplynulo, že osveta a informovanosť je veľmi dôležitá. Nevyhnutnosťou sa javí tiež fakt, že ľudí je potrebné neustále vychovávať k tomu, ako sa v chránenom území správať.

Dokumentárny film Karpatské Bukové pralesy na Slovenku žiakom na chvíľu priblížil jedinečnosť najbližšieho Národného parku Poloniny. Dozvedeli sa, že vďaka organizácii UNESCO je táto jedinečnosť zaznamenaná v zozname svetového kultúrneho dedičstva už viac ako 10 rokov.

Spestrením stretnutia bola fotografická výstava Zespolu Karpackich Parkow Krajobrazovych v Krosnie, zapožičaná pre účely prezentovania prihraničných CHÚ v Poľsku. Fotografie prezentovali rezervácie, ale aj chránené druhy Jasliskeho a Cisniansko-Wetlinskeho Parku krajobrazoweho. Zaujímavé boli pre žiakov názvy živočíchov na fotografiách, ktoré výstižne popisovali charakteristickú črtu alebo vlastnosť živočícha napr. vretenica obyčajná (poľsky preklad Zmija zygzakowata, myšiak hôrny (poľský preklad  myszolow).

V závere stretnutia sme sa spolu v ,,informačke,, zahrali hru zameranú na poznávanie Chránených území Slovenska (ďalej CHÚ). Úlohou žiakov bolo  nájsť zodpovedajúce logo (znak) veľkoplošného  CHÚ podľa textového opisu územia umiestneného na fotografii. Každý, kto našiel správne logo a fotografiu chráneného územia vlastnými slovami územie pred všetkými prezentoval. Pre žiakov bola aktivita zábavnou, netušili napríklad že na Slovensku prirodzene žije korytnačka močiarna, vysvetlili sme si čo znamená názov Poloniny, prečo je v znaku CHKO Východné Karpaty vlk, a ako poznajú jedľovú šišku na strome na prvý pohľad. Vďaka magnetickej mape sme vniesli do poznávania Chránených území geografiu a logá CHÚ sme umiestnili priamo na mape Slovenska.

Zo stretnutia žiaci odchádzali minimálne s poznaním, že na Slovensku máme 9 národných parkov, 13 chránených krajinných oblastí a tiež s posolstvom, že k prírode sa majú chovať s úctou a rešpektom.

Text a foto: Ing. Anna Macková