Ekovýchovný program BOCIAN

Ekovýchovný program BOCIAN je celoslovenský program Východoslovenského múzea v Košiciach, ktorý vstupuje už do svojho 18. ročníka. Program koordinuje Štátna ochrana prírody SR prostredníctvom svojich organizačných zložiek (správy národných parkov, správy chránených krajinných oblastí).

Program Bocian prebieha od jari do jesene v danom kalendárnom roku.

Správa CHKO Východné Karpaty (ďalej CHKO) sa aj v tomto kalendárnom roku zapojí do ekovýchovného programu Bocian. Do programu sa môžu zapojiť školy v pôsobnosti správy CHKO. Hlavnou úlohou programu je vypracovanie plagátu/postera formátu A0, alebo A1 s názvom „Žiadosť bociana bieleho o prechodný pobyt“ a jeho doručenie v stanovenom termíne Správe CHKO v Medzilaborciach.

Pre koho je program určený?

Program je určený pre kolektívy žiakov a študentov škôl v mestách a obciach s aktívnym hniezdom bociana.

Čo je úlohou programu?

Hlavnou úlohou programu je vypracovanie plagátu formátu A0, alebo A1 s názvom „Žiadosť bociana bieleho o prechodný pobyt“. Plagát je koláž vypracovaných čiastkových úloh, ktoré budú kolektívy postupne riešiť. Každý kolektív / trieda spracuje jeden plagát. Úloh je spolu 12. Rieši sa napríklad obsadenie a výsledok hniezdenia, história hniezda, vzťah občanov k hniezdiacim bocianom a podobne.

Nie všetky úlohy sú povinné, ak si s niektorými neviete dať rady, môžete ich vynechať. Dôležitý je najmä priebeh hniezdenia. Presný popis úloh je súčasťou metodickej príručky, ktorú dostanú prihlásené školy, či kolektívy. Vydanie metodického materiálu finančne podporila Lichtenštajnská nadácia CICONIA a Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko. Na spracovaní sa podieľala ZO SZOPK Bocian a Východoslovenské múzeum v Košiciach.

Stručne o náležitostiach žiadosti:

 1. Výkaz o pobyte bociana vo vašej obci. V hniezdnej sezóne sa zaznamenávajú všetky dôležité udalosti – prílet, párenie, znášku, sedenie, liahnutie, výchovu i odlet bocianov.
 2. Preukaz. Opis bociana z literatúry alebo vlastného pozorovania.
 3. Rodný list. Ak sa na hniezde nachádza krúžkom označený bocian, po odčítaní údajov z krúžku vieme o jeho pôvode i veku. Ak je bez krúžku, jeho pôvod zostane neznámy.
 4. Fotografia. Prajeme si, aby to bola fotografia „vášho“ bociana a vo všetkých prílohách k žiadosti boli fotografie zhotovené tvorcami žiadosti (nie prevzaté z internetu).
 5. List vlastníctva hniezda. Žiaci sa pokúsia získať z literatúry, z obecnej kroniky, či od starých ľudí údaje o histórii hniezda v obci.
 6. Súhlas s prihlásením k pobytu. Žiaci môžu zrealizovať anketu s občanmi (návrh otázok je súčasťou metodického materiálu). Taktiež môžu osloviť starostu obce, majiteľov stanovišťa hniezda, či blízkych susedov a získať aj ich súhlas k hniezdeniu.
 7. Rozpis aktivít bociana počas dňa (Povolenie k pracovnej činnosti). Žiaci pozorujú hniezdo aspoň jeden deň a zaznamenávajú si akú činnosť počas tohto dňa bocian vykonával. Rozpis jeho aktivít priložia k žiadosti.
 8. Potvrdenie o bezúhonnosti. Žiaci napíšu krátku správu o existencii hniezda a prítomnosti bociana vo vašej obci. Zavesia ju na facebookovú stránku Bociany alebo internetovú stránku obce a samozrejme aj na žiadosť k pobytu. Priložia fotografiu hniezda s okolím.
 9. – 10. Umelecká či literárna tvorba autorov s motívom bociana, ktorá bude súčasťou plagátu.
 1. Žiaci sa stanú ochrancami bocianov.
 2. Ochranársky čin pre bociana. Ak žiaci vykonajú niečo, čo si myslia, že prispeje k ochrane bocianov, priložia to k žiadosti (napr. poriadok pod hniezdom a i.)

Pri spracovaní úloh sa môžete s akýmikoľvek otázkami obrátiť na Správu CHKO Východné Karpaty, kontakt nájdete v závere dokumentu. V priloženej fotogalérii nájdete plagáty z minulého roka, ktoré spracovali školy v územnej pôsobnosti Správy NP Malá Fatra. Ďalšie plagáty na inšpiráciu nájdete na stránke http://npmalafatra.sopsr.sk/sprava-np/skola-ochrany-prirody/bocian/

Vypracované plagáty budú zaradené do celoslovenského on-line internetového hlasovania, rovnako ako v roku 2017 a 2018.

Kolektív žiakov víťazného plagátu bude odmenený terénnym programom, alebo sprievodom (po dohode s pracovníkom príslušnej správy chráneného územia, pod ktorú škola spadá), drobnými vecnými cenami a diplomom. Doprava na terénny program alebo exkurziu je na náklady školy.

Pozn.: ak ste aj plagát spracovali v predchádzajúcich rokoch, môžete ho opätovne vypracovať, v každom roku môže byť priebeh hniezdenia iný. Úlohy, ktoré sa opakujú (tie, ktoré sa týkajú napríklad histórie hniezdenia), môžete dať na plagát tie isté. Anketu s občanmi môžete napríklad zopakovať, aby ste sa presvedčili, či a ako zmenili názory na bociana oproti minulému roku, a pod.

Dôležité termíny

Svoju účasť na programe nahláste do 30.5.2019 regionálnemu koordinátorovi. Keďže sa zaznamenáva aj odlet bociana na zimoviská, termín na odovzdanie plagátov je až v nasledujúcom školskom roku – 15.10.2019. Plagáty sa odovzdávajú Správe CHKO Východné Karpaty  (poštou, osobne).

Kontakty:

Všetky otázky týkajúce sa ekovýchovného programu, metodiky a pomoci pri spracovaní úloh, konzultácie, odovzdanie plagátov a podobne:

Ing. Anna Macková –  regionálny koordinátor programu „Bocian“

Správa CHKO Východné Karpaty, Duchnovičova 535, 068 01 Medzilaborce

Tel: 057/748 02 91, mob: +421 903 298 307

mail: anna.mackova@sopsr.sk

WEB: http://chkovychodnekarpaty.sopsr.sk/

V prípade záujmu o besedu, či prednášku, kontaktujte prosím regionálneho koordinátora programu „Bocian“

V prípade, že chcete nahlásiť závažné udalosti na hniezde, ako napríklad vypadnutie mláďaťa, neočakávané opustenie hniezda, zraneného bociana a podobne, kontaktujte Správu CHKO Východné Karpaty na čísle 0911 316 637.

Zdroj: www.bociany.sk

          http://npmalafatra.sopsr.sk/sprava-np/skola-ochrany-prirody/bocian/

Text spracovala: Ing. Anna Macková a Ing. Miriam Balciarová

Fotogaléria plagátov „Žiadosť bociana bieleho o prechodný pobyt“ z roku 2017 ZŠ

ZŠ s MŠ O. Štefku, Varín, p. učiteľka Mgr. Zuzana Synáková, PhD., 14 žiaci biologického krúžku

ZŠ Lipová, Rajec, p. učiteľka Ing. Martina Fraštiová, 7 žiaci z krúžku mladých prírodovedcov

ZŠ s VJM Nižný Lánec, p. učiteľka G. Kozmann, kolektív 31 žiakov