Draci v Karpatoch

V mesiaci jún Správa CHKO Východné Karpaty realizovala monitoring mloka karpatského (Lissotriton montadoni, BOULENGER 1880) v k.ú. obce Kalinov. Monitoring u tohto druhu sa vykonáva od apríla do júna, t.z. počas obdobia párenia, vo vodnom prostredí, odchytom a optickým pozorovaním dospelých jedincov.

tml Kalinov_Macková A.

Trvalo monitorovacia lokalita mloka karpatského

Mlok karpatský patrí k menším mlokom, telo samcov dosahuje dĺžku maximálne 90 mm, telo samičiek 100 mm. Na hranatej hlave sú zreteľné 3 pozdĺžne ryhy. Počas pobytu vo vode je telo samcov na prieč­nom priereze hranaté, bez chrbtového hrebeňa. Chvost samcov s nízkym súvislým hrebeňom vybieha do nitkovitého výbežku. Zafarbenie varíruje od tmavoolivových odtieňov po svetlohnedé. Bruško je jed­nofarebne oranžovožlté. Mloky po opustení vody sú sfarbené v rôznych odtieňoch hnedej, bruško ostáva oranžové.

Tento malý drak obýva stojaté a pomaly tečúce vody, optimálne podmienky nachádza v bukových a ih­ličnatých lesoch v nadmorských výškach od 500 do 1000 m. Reprodukčné lokality sú stojaté – jazier­ka, jamy, ale najmä plytké mokrade, snehové mláky, periodické mláky a koľaje na lesných cestách.TML Kalinov_Macková A.

V ob­dobí života vo vode môžu byť ich hlavnou súčasťou potravy najmä kôrovce, larvy a vajíčka iných obojži­velníkov a rôzne vodné bezstavovce. Na suchej zemi loví drobný hmyz, červy a mäkkýše. Kladenie vajíčok prebieha od apríla do júna. Larválny vývoj trvá 3 mesiace, vo vyšších polohách však larvy môžu prezimovať a metamorfovať až na jar nasledujúceho roku.

Lokality mlokov sú najčastejšie ohrozované zasypávaním mlák a koľají na nespevnených cestách, ale aj eutrofizáciou, zazemňovaním a sukcesiou. Reprodukčná úspešnosť je vyššia v územiach s častejšími zrážkami.

Na základe zrealizovaného monitoringu na lokalite Kalinov môžeme konštatovať, že stav populácie druhu je priaznivý. Z lokality bolo vylovených  40 mlokov, z toho 34 mlokov karpatských a 6 mlokov horských. Väčšina jedincov bola vylovená z hlbokej mláky na lesnej  ceste. V širšom okolí ide o jedinú veľkú mláku napájanú dažďovou vodou, kde majú mloky a žaby možnosť reprodukcie. Žiaľ v čase ťažby je cesta využívaná a mláka je narušovaná. Riešením by bolo umelé vytvorenie reprodukčnej lokality.

Na záver už iba pár zaujímavostí o mlokoch:

– mloky nikdy nemajú viac ako 4 prsty na predných nohách

– najmenší mlok meria iba 2 cm.

– najväčší má až 1,5 metra.

– na svete je ich približne 250 druhov.

– mlok nevníma zvuky šíriace sa vzduchom.

– vidia iba čiernobielo a do krátkej vzdialenosti cca 15 cm.

– na Slovensku žije 6 druhov mlokov.

Foto: Ing. Anna Macková