Čierny tulipán Východných Karpát

Čemerica purpurová je vzácna rastlina, karpatský – dácky subendemit, ktorej ojedinelý výskyt na Slovensku predstavuje severozápadnú hranicu jej celkového rozšírenia.

Pracovníkmi správy Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Východné Karpaty bol výskyt zákonom chránenej rastliny čemerice purpurovej (Helleborus purpurascens) potvrdený začiatkom apríla 2019. Na území CHKO bol druh prvýkrát objavený v roku 2014. Miesto nálezu bolo skontrolované po piatich rokoch a na prekvapenie bolo nájdených niekoľkonásobne viac jedincov ako v čase nálezu. Rastlina po prvý raz kvitne až vo veku 4 – 7 rokov čo môže byť dôvodom prečo unikala našej  pozornosti.

Čemerica purpurová je východokarpatský druh, ktorý rastie na flyšoch, pieskovcoch a ílovcoch, na pôdach bohatých na živiny, všeobecne na veľmi vlhkých až podmáčaných. Vyskytuje sa občasne aj v krovinách, na lesných svetlinách a na pastvinách. Je však typickým predstaviteľom bučín, prípadne hrabín.

Celkový areál rozšírenia čemerice purpurovej je pomerne malý. Rastie v poľskom pohorí Bieszczady, na Ukrajine až po údolie Dnestra a juhovýchodnú časť Volyňsko-podolskej plošiny, v maďarskom stredohorí (Bükk, Börzsöny, Pilis), v Rumunsku a v menších areáloch na Balkáne až po Bosnu a Hercegovinu. Na Slovensku je výskyt čemerice purpurovej známy iba zo severovýchodnej časti. Najbohatšie lokality sa nachádzajú v Národnom parku Poloniny. V Poloninách masovo rastie v dvoch dolinách (Starinskej a Uličskej). Známy je aj výskyt v jedinej izolovanej lokalite v Čergove.

O čemerici purpurovej písal už v dávnej minulosti gréckokatolícky kňaz Alexander Duchnovič, rodák z obce Topoľa v Poloninách, ktorý vo svojom Kalendári pre Rusínov na rok 1853 opisuje tento druh ako: „Špnza – rastie v jari v horách, najčastejšie v Beskydách, kde kvitne a nazýva sa čierny tulipán. Je to nádherný kvet i pre hospodára využiteľný. Osobitne sa používa na neduhy dobytka“.

Špnza je ľudový názov pre čemericu purpurovú, ktorý dodnes používajú Rusíni žijúci v Poloninách. Čemerica je  jedovatá rastlina, obsahuje srdcové glykozidy, napr. heleborin. Aj napriek tomu, že je jedovatá svoje miesto si našla v minulosti v ľudovom liečiteľstve, kde odvar z tejto rastliny využívali na liečenie dobytka pri kolikách.

Čemerica purpurová je 20 – 40 cm vysoká rastlina s hrubým podzemkom z čeľade iskerníkovité (Ranunculaceae). V hornej časti je rozkonárená, mäsitá, zelenkastá, v dolnej časti červenkasto čiarkovaná, holá. Prízemné listy sú obyčajne dva, dlhostopkaté, spravidla päťdielne, dlaňovito odnoženo strihané, končisté, pílkovité. Byľové listy sú menšie a počas kvitnutia fialovasté. Byľ má jeden až tri kvety, ktoré sú na vonkajšej strane purpurovofialové a na vnútornej strane fialovo-zelené, sú ovisnuté a nevoňavé. Keďže je táto rastlina hemikryptofyt počas kvitnutia v mesiacoch marec až apríl si vyžaduje dostatok svetla. Rozmnožuje sa semenami, ktoré dozrievajú iba na vyspelých jedincoch.

Čemerica je dekoratívna rastlina, ktorá vďaka svojim veľkým a ozdobným kvetom patrí medzi obľúbené druhy vysádzané v záhradkách. Voľne rastúce jedince čemerice purpurovej sú  najčastejšie ohrozené vykopávaním a presádzaním do záhrad ako aj trhaním napr. do kytíc. Tento druh ohrozujú aj nešetrné lesohospodárske postupy, pri ktorých dochádza k deštrukcii vhodných stanovíšť.

Čemerica purpurová je zaradená do Červeného zoznamu ohrozených rastlín Slovenska, do kategórie takmer ohrozených (NT) a zároveň je druhom národného významu. Podľa Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je spoločenská hodnota tohto druhu vyčíslená na 51 €.

Text spracovala Ing. Barbara Repčíková

Autor foto: Ing. Barbara Repčíková, Ing. Anna Macková

Zdroj:

Buraľ, M.: Čemerica purpurová – posol jari v Poloninách. In: Ochrana prírody Slovenska. Magazín ŠOP. Štátna ochrana prírody SR,Banská Bystrica, 2007, s. 10-11

Čeřovský J., Feráková V., Holub J., Maglocký Š., Procházka F. (1999): Červená kniha ohrozených a vzácnych druhov rastlín a živočíchov SR a ČR Vol. 5. Vyššie rastliny. – 456 p., Príroda a. s., Bratislava.

Futák, J. 1982. Helleborus purpurascens Waldst. Et Kit. – Čemerica purpurová. In Futák, J. – Bertová, L. (eds): Flóra Slovenska III. Bratislava: Veda, 1982, p. 110-138