Otvorenie cyklotrasy Driečna – Pulawy

Slávnostné otvorenie novej cyklotrasy na trase Driečna – Pulawy prebehlo dňa 22.05.2018 v Driečnej. Výstavba cyklotrasy bola realizovaná v rámci projektu „Propagácia prírodného a kultúrneho dedičstva poľsko-slovenského pohraničia prostredníctvom cyklotrasy“, kde vedúcim partnerom projektu bolo Nadlesnictwo Rymanów a partnerom projektu Lesy SR, š.p., Odštepný závod Vranov nad Topľou.

Otvorenie cyklotrasy Driečna – Pulawy

ŠOP SR, Správa CHKO Východné Karpaty sa podieľala na tvorbe obsahu informačných panelov, ktoré možno nájsť na trase cyklotrasy. Ide konkrétne o tri panely obsahujúce informácie o lúčnych spoločenstvách, objektoch ochrany prírody a mokradných spoločenstvách. Panely sú spracované dvojjazyčne, t.z. v poľskom a slovenskom jazyku. Cyklotrasa prechádza na slovenskej strane katastrálnymi územiami obcí Habura, Medzilaborce, Krásny Brod, Miková, Makovce, Vladiča a Driečna.

Počas celého dňa bola k dispozícii mobilná požičovňa bicyklov, prostredníctvom ktorej si mohli návštevníci prejsť cyklotrasu.

Na území Nízkych Beskýd, ako na strane poľskej tak i slovenskej, sa cykloturistika teší veľkému záujmu. Karpaty, ako zemepisné územie, nepoznajú administratívne členenie a nachádzajú sa tak na poľskej ako aj na slovenskej strane. Realizácia cezhraničného projektu umožní predstavenie a využívanie krás prírody a kultúry po oboch stranách hranice, o to viac, že tieto terény kedysi tvorili jeden historický celok. Doplnenie siete cyklotrás o cezhraničnú trasu a vybudovanú infraštruktúru v danom regióne umožní vzájomné prepojenie oboch krajín pre cykloturistov a umožní usmernený pohyb cyklo-návštevníkov cez terény kultúrneho a prírodného dedičstva tak, aby nedošlo k narušeniu najmä vzácnych prírodných biotopov, no zároveň došlo k poukázaniu a usmerneniu turistov na lokality a miesta významné z pohľadu prírodného i kultúrneho dedičstva prihraničného regiónu.